Finnoon osayleiskaava, 840200

Finnoo osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon eteläosien yleiskaavan selvitysalueelle ja mahdollisille yleiskaavan muutoksille. Aluetta kehitetään kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi.

Finnoon alueen kehittämistä on tutkittu vuosien aikana erilaisina kokonaisuuksina. Toiminnallinen ja maankäytöllinen visiotyö laadittiin yhteisesti Finnoon ja Kaitaan alueelle 2011. Finnoonsataman alueen suunnittelusta järjestettiin yleinen kansainvälinen ideakilpailu 2012 ja Finnoonsataman alueen ruoppauksista, täytöistä ja ruoppausmassojen läjityksistä laadittiin YVA-lain mukainen vaikutustenarviointi. Arviointi valmistui 2014. Finnoon alueen osayleiskaavoituksen keskeisenä lähtökohtana on toiminut valtuuston päätös Espoon jätevedenpuhdistamon siirtämisestä Suomenojalta Blominmäkeen. Koko Finnoon kehitysalueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria.

Finnoon alue on ehdotusvaiheen jälkeen jaettu kahdeksi kaava-alueeksi. Pohjoinen osa säilyttää kaavanimen Finnoo osayleiskaava. Eteläinen osa on nimetty Finnoonsataman osayleiskaavaksi.

Finnoo osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon eteläosien yleiskaavan selvitysalueelle ja mahdollisille yleiskaavan muutoksille. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 190 hehtaaria ja sijaitsee keskeisellä paikalla Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä, lähempänä Matinkylää. Suunnittelualueen erottaa Matinkylästä Suomenojanlaakso, joka on maakunnallisesti merkittävä virkistys- ja ekologinen yhteys meren rannalta Keskuspuistoon. Laakson eteläosassa sijaitsee myös Finnoon allas. Suunnittelualueen pohjoisosassa on työpaikka-aluetta, pääasiassa 1970- luvun teollisuusrakennuksia. Työpaikka-alueelle sijoittuu myös bussivarikko.

Alueelle sijoitetaan metrolinja ja -asema sekä kehitetään aluetta kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi alueeksi. Alueen virkistys- ja suojeluarvot turvataan. Keskustassa tavoitellaan kaupunkimaista rakentamista ja sen tehokkaimmat osat sijoittuvat tulevan metrokeskuksen välittömään läheisyyteen. Metro kytkee Finnoon seudulliseen ja valtakunnalliseen raideliikenneverkkoon. Finnoon kautta kulkee myös kevyen liikenteen Länsibaana.

Alue on pääosin Espoon kaupungin omistuksessa. Voimalaitoksen kiinteistö kuuluu Fortum Power and Heat Oy:lle. Sen lisäksi alueen pohjoisosan työpaikka- ja asuntoalueen kiinteistöistä osa on yksityisessä omistuksessa.

Valtuusto hyväksyi 17.10.2016 Finnoon osayleiskaavan.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 23.7.2018 Finnoon osayleiskaavaa koskevat valitukset
ja osayleiskaava on tullut voimaan (kuulutettu 8.8.2018).

Virallinen kaavakartta on saatavissa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh: 09 816 25500