Espoon eteläosien yleiskaava, 800000

Espoon eteläosien yleiskaava-alueeseen kuuluvat Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Huomattava osa alueesta on asemakaavoitettu.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien yleiskaavan tavoitteiden mukaan koko Espoossa varaudutaan 300 000 asukkaaseen vuonna 2030 ja työpaikkamäärään, joka vastaa 100 %:n työpaikkaomavaraisuutta. Tavoitteiden mukaisesti yleiskaavassa on painotettu Kaakkois-Espoon ja Länsiväylän kehittämisvyöhykettä, jota jatketaan Espoonlahdesta Kauklahteen asti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan 7.4.2008. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Espoon eteläosien yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista on annettu 29.1.2010, jolloin valtuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä sai lainvoiman.

Korkein hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen osittain. Kumoamispäätös koskee:

  • Lilla Julholmenin tilan alueelle osoitettua virkistysaluetta (V)
  • Näkinmetsässä Kehä III:n eteläpuolelle osoitettuja aluevarauksia teollisuus- ja varastoalueelle (T), tiiviille ja matalalle asuntoalueelle (A2) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY)
  • Karamalmin teollisuusalueelle osoitettua asuntoaluevarausta (A1).

Yleiskaava kuulutettiin voimaan MRL 201 §:n nojalla 7.10.2009 kaupunginhallituksen (21.9.2009 §10) päätöksen perusteella jo ennen kuin se oli saanut lainvoiman niiltä osin mihin valitukset KHO:lle eivät kohdistuneet. Lainvoimaiseksi tulon jälkeisellä kuulutuksella 17.2.2010 yleiskaava on tullut voimaan niiltäkin osin mihin valitukset kohdistuivat lukuun ottamatta KHO:n päätöksellä kumottuja osia.

Virallinen kaavakartta on saatavissa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh. 09 816 25500

KHO:n 29.1.2010 päätöksen mukainen yleiskaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset:

 Yleiskaavakartta

 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Selostus 7.4.2008:

 Esipuhe, sisällysluettelo 

 Johdanto, lähtökohdat, päätökset 

 Yleiskaavaehdotus 

 Vaikutusten arviointi 

 Osallistuminen ja vuorovaikutus, yleiskaavan oikeusvaikutukset, toteuttamisjärjestys, yleiskaavatyöhön liittyvät suunnitelmat selvitykset ja muu kirjallisuus 

 Liitteet  
Liite 1 Yleiskaavapäätöksiä, luettelo
Liite 2 Yleistavoitteet, KV:n päätös 16.12.2002
Liite 3 Espoon raideliikennepäätös 25.9.2006
Liite 4 Liikenneverkot, KSL:n päätös 17.6.2003
Liite 5 Aluekohtaiset tavoitteet KSL:n päätös 16.1. - 17.6.2003
Liite 6 Seudullisia väestösuunnitteita
Liite 7 Alueellinen väestönkehitys v. 2006 - 2003
Liite 8 Asunto- ja työpaikkamitoitus
Liite 9 Tilastollinen aluejako
Liite 10 Pinta-alatiedot maakäyttöluokittain
Liite 11 Maanomistuskartta v. 2005
Liite 12 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen
Liite 13 Yleiskaavan käsittely KSL:ssa 2.6.2005 - 11.10.2006
Liite 14 Kaavan tavoitteiden toteutuminen
Liite 15 Kaavan vaikutusten arviointi, tiivistelmä
Liite 16 Ennustettu melutilanne
Liite 18 Asuntoalueiden kaupunkikuva
Liite 19 Kulttuurihistoria ja -ympäristöt
Liite 20 Yleiskaavan esitystapa
Liite 21 Kaavamerkinnät ja -määräykset