Espoo-tarinaa kudotaan yleiskaavassa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.12.2016 klo 9.34

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kudelmien tavoitteita 14.12.2016.

Espoon kaupunkirakenteen kudelmien tavoitteet suuntaavat katseet vuoteen 2050. Espoon asukas- ja työpaikkamäärän ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Asukasmäärän arvioidaan olevan noin 140 000 suurempi kuin nykyisin ja työpaikkojen lisäys on arviolta 60 000.

Espoon kaupunkirakenteen kokonaiskuvaa eli kudelmia on laadittu neljästä teemasta: asumisesta, elinkeinoista, palveluista ja viherrakenteesta. Ne muodostavat yhdessä maankäyttöä tukevan strategisen tavoitteiston. Tavoitteilla ohjataan Espoon kehittymistä viihtyisänä ja luonnonläheisenä, asuin-, asiointi- ja työpaikkakeskusten verkostokaupunkina Espoo-tarinan mukaisesti.

Kudelmat kurkottavat kauas

Asumisen kudelman lähtökohtana on varautuminen pitkällä aikavälillä Espoon nopeaan kasvuun. Ensisijaista on suunnata kasvu pääasiassa joukkoliikenneyhteyksien kasvu- ja kehityskäytäville sekä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen. Tavoitteena on, että asuinalueita kehitetään paikalliset lähtökohdat ja vahvuudet huomioiden luoden vaihtelevia ja omaleimaisia asumismahdollisuuksia.

Elinkeinokudelman tavoitteena on tunnistaa menestyvän yritystoiminnan edellytykset maankäytön näkökulmasta sekä huomioida ne suunnittelussa. Näitä edellytyksiä ovat erikokoisten yritysten sijoittumiseen vaikuttavat tekijät, kuten saavutettavuus, toimitiloja koskevat vaatimukset sekä keskittymisestä ja tiiviistä kaupunkirakenteesta saatavat edut, kuten myös alueiden erilaiset elinkeinoidentiteetit.

Palvelukudelmassa varaudutaan väestön kasvun luoman palvelutarpeiden lisääntymiseen maankäytön näkökulmasta. Nykyinen palveluverkko on muotoutunut vuosikymmenten kuluessa. Kaavoitus on vastannut kaavan laadinnan ajankohdan palvelutarpeisiin ja mitoituksiin. Tiivistyvä kaupunkirakenne edellyttää palvelurakennuksilta tehokkaampaa ja kokonaistaloudellisempaa toteutusta.

Viherkudelmassa on esitetty tavoitteita siniviherrakenteen eli kaikkien kasvullisten alueiden, kuten viheralueiden, peltojen, pihojen ja kadunvarsien kasvillisuuden, sekä vesistöjen kehittämiselle Espoossa. Siniviherrakenne ja sen toiminta tuottavat ihmisille erilaisia hyötyjä, ns. ekosysteemipalveluja. Näihin lukeutuvat muun muassa veden luontaisen kierron aikaansaamat tulvasuojeluhyödyt, lämpötilojen viilennys kesähelteillä sekä maiseman tuottamat esteettiset kokemukset. Viherkudelmassa on laadittu paljon pääasiassa paikkatietoaineistoihin perustuvia analyysejä, joilla on selvitetty ekosysteemipalvelujen nykytilaa ja kehittämistarpeita Espoossa. 

Suunnittelun työkaluna

Kudelmien tavoitteita hyödynnetään maankäytön suunnittelussa, kuten maankäyttövisioiden, osayleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnassa. Kudelmat toimivat suunnittelun työkaluna, mutta myös kaupungin eri alueiden omailmeisyyden, hengen ja identiteetin vahvistajina.

Kaupunkirakenteen kudelmatarkastelut jatkuvat tavoitevaiheen jälkeen tarkentuen monin teemoin kaupungin eri vyöhykkeille.

Kudelmat pähkinänkuoressa

Espoon kaupunki varautuu väestönkasvuun, jonka mukaan asukkaita on noin 400 000 ja työpaikkoja noin 180 000 vuonna 2050. Yleiskaavayksikössä on laadittu strategisia asumisen, elinkeinojen ja palvelujen kudelmaa sekä viherkudelmaa maankäytön näkökulmasta Espoo-tarinaan tukeutuen
Kudelmat on laadittu koko Espoon alueelle

Lisätiedot:

Vs. yleiskaavapäällikkö Essi Leino, p. 046 877 1911
Tutkimuspäällikkö Ritva Helminen-Halkola, p. 043 825 5223