Kiviruukin osayleiskaava, 840400

Kivenlahden tuleva metroasema sijaitsee Länsimetron jatkeen päätepysäkkinä. Osayleiskaavalla osoitetaan maankäytön muutostarpeet metroaseman vaikutusalueelle. Metroaseman rakentuminen mahdollistaa Kivenlahden kehittämisen kaupunkimaisena ja joukkoliikenteeseen tukeutuvana asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueena. Ilmakuva 2019

Metroasema rakentuu Kivenlahden keskustaan, joka sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella. Keskusta ja keskustaa ympäröivät asuinalueet rajautuvat lounaassa mereen.  Länsiväylän eteläpuoli on melko tiiviisti rakennettua aluetta, jonka kehittämismahdollisuudet perustuvat pääosin täydennysrakentamiseen. Alueen merkittävä maankäytön muutospotentiaali sijaitsee Kiviruukin teollisuusalueella Länsiväylän pohjoispuolella, metroaseman läheisyydessä. 

Keskeinen lähtökohta kaavan laatimiselle on Espoon kaupungin sitoutuminen seudullisiin tavoitteisiin hyvin saavutettavien joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittamisessa. Kaupunki on sitoutunut valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä sopimuksella kaavoittamaan huomattavan määrän asumista muun muassa metron varrelle. Kiviruukin osayleiskaava täydentää metrovyöhykkeen maankäyttöä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksen MRA 19 § mukaisesti nähtäville 11.1.2021.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 22.2.2021 - 23.3.2021

Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden etänä keskiviikkona 03.03.2021.
Asukastilaisuudesta tarkemmin Osallistuminen sivulla.

Tutustu kaavaehdotukseen sivulla:
Kaavaehdotus

Yleiskaavoituksen kulku

Kysymyksiä voi lähettää Kiviruukin osayleiskaavasta Anu Ylitalolle (anu.ylitalo@espoo.fi, 043 825 4410).