Kiviruukin osayleiskaava, 840400

Kivenlahden tuleva metroasema sijaitsee Länsimetron jatkeen päätepysäkkinä. Osayleiskaavalla osoitetaan maankäytön muutostarpeet metroaseman vaikutusalueelle. Metroaseman rakentuminen mahdollistaa Kivenlahden kehittämisen kaupunkimaisena ja joukkoliikenteeseen tukeutuvana asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueena. Ilmakuva 2019

Metroasema rakentuu Kivenlahden keskustaan, joka sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella. Keskusta ja keskustaa ympäröivät asuinalueet rajautuvat lounaassa mereen.  Länsiväylän eteläpuoli on melko tiiviisti rakennettua aluetta, jonka kehittämismahdollisuudet perustuvat pääosin täydennysrakentamiseen. Alueen merkittävä maankäytön muutospotentiaali sijaitsee Kiviruukin teollisuusalueella Länsiväylän pohjoispuolella, metroaseman läheisyydessä. 

Keskeinen lähtökohta kaavan laatimiselle on Espoon kaupungin sitoutuminen seudullisiin tavoitteisiin hyvin saavutettavien joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittamisessa. Kaupunki on sitoutunut valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä sopimuksella kaavoittamaan huomattavan määrän asumista muun muassa metron varrelle. Kiviruukin osayleiskaava täydentää metrovyöhykkeen maankäyttöä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksen MRA 30 § mukaisesti nähtäville 1.4.2020.

Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 20.4.2020 - 22.5.2020

Tutustu kaavaluonnokseen sivulla:
Kaavaluonnos

Yleiskaavoituksen kulku

Koronavirustilanteen vuoksi emme järjestä nyt asukastilaisuutta Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksesta.

Kysymyksiä voi lähettää Kiviruukin osayleiskaavasta Anu Ylitalolle (anu.ylitalo@espoo.fi, 043 825 4410).

Myöhemmin syksyllä pidämme tilaisuuden, jossa esittelemme luonnoksen ja tuomme esille asukkaiden nähtävilläoloaikana antamia mielipiteitä.
Asukastilaisuudessa voi myös ilmaista näkemyksensä ja tehdä kysymyksiä suunnittelijoille Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksesta.
Tiedotamme tilaisuudesta lähempänä sen ajankohtaa sähköpostitse ja somekanavilla (Facebookissa ja Twitterissä) sekä mahdollisesti myös kaupungin ilmoituslehdissä (Länsiväylä ja Hufvudstadbladet).