Kiviruukin osayleiskaava, 840400

Kiviruukki ortokuva 2017Kivenlahden tuleva metroasema sijaitsee Länsimetron jatkeen päätepysäkkinä. Osayleiskaavalla osoitetaan maankäytön muutostarpeet metroaseman vaikutusalueelle. Metroaseman rakentuminen mahdollistaa Kivenlahden kehittämisen kaupunkimaisena ja joukkoliikenteeseen tukeutuvana asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueena. 

Metroasema rakentuu Kivenlahden keskustaan, joka sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella. Keskusta ja keskustaa ympäröivät asuinalueet rajautuvat lounaassa mereen.  Länsiväylän eteläpuoli on melko tiiviisti rakennettua aluetta, jonka kehittämismahdollisuudet perustuvat pääosin täydennysrakentamiseen. Alueen merkittävä maankäytön muutospotentiaali sijaitsee Kiviruukin teollisuusalueella Länsiväylän pohjoispuolella, metroaseman läheisyydessä. 

Keskeinen lähtökohta kaavan laatimiselle on Espoon kaupungin sitoutuminen seudullisiin tavoitteisiin hyvin saavutettavien joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittamisessa. Kaupunki on sitoutunut valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä sopimuksella kaavoittamaan huomattavan määrän asumista muun muassa metron varrelle. Kiviruukin osayleiskaava täydentää metrovyöhykkeen maankäyttöä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta määräsi 14.9.2016 alueita rakennuskieltoon Kiviruukin osayleiskaava-alueella.
Tarkemmin rakennuskieltoalueista sivulta: Rakennuskiellot

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja hyväksytään kaavan tavoitteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet 14.1.2019

Tarkemmin tavoitteista sivulta: Tavoitteet

Yleiskaavoituksen kulku