Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus ohjaa maankäyttöä kohti vuotta 2050

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.11.2019 klo 13.26

Strategisessa kaavaehdotuksessa esitetään Espoon pohjois- ja keskiosien kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset maankäytön ja liikenneverkon suuntaviivat ja painopisteet. Yleiskaavaehdotuksella mahdollistetaan noin 60 000 uuden asukkaan ja noin 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle vuoteen 2050 mennessä. Ehdotus etenee kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta kaupunginhallitukselle, joka päättää sen nähtäville laittamisesta.

Keskustanäkymä

Yleiskaavaehdotus kattaa alueen Espoon keskuksesta Pohjois-Espooseen. Suunnittelualueen koko on lähes kolmannes koko Espoon maapinta-alasta, joka on runsaat 300 neliökilometriä. Kaavaehdotuksen verkostomainen kaupunkirakenne perustuu vahvasti tie- ja raideliikenteen väyliin ja solmukohtiin.  

Elinvoimaisia kaupunkialueita ja vireitä kyliä 

Kaavaehdotuksen tarkoituksena on verkostomaisen kaupunkirakenteen ja kyläalueiden vahvistaminen, maankäytön ja julkisen liikenteen yhteensovittaminen sekä palvelurakenteen varmistaminen. Uusien asuinalueiden maankäyttö kytketään nykyiseen liikenneverkkoon, jota myös kehitetään.  

Maankäytön painopistealueita ovat Espoon keskuksen lisäksi Kalajärvelle suuntautuva joukkoliikennekäytävä sekä Turunväylän tuntumaan kaavaillun Länsiradan varsi. Kaavassa huomioidaan nykyisten keskusten, Espoon keskuksen ja Kalajärven, kehittäminen. Se sisältää pitkällä aikavälillä myös kolmen uuden keskuksen, Histan, Myntinmäen ja Viiskorven, toteuttamisen. 

Tulevat asuntoalueet esitetään kaavaehdotuksessa maankäytön tehokkuuden mukaan. Kaupunkimaisia asuntoalueita on tulossa kaikkiin keskuksiin, kun taas pientaloja voidaan rakentaa kauemmas niistä. 

Uutta ekoteollisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia joukkoliikenneratkaisuja 

Työpaikat ovat kaavaehdotuksessa pääosin keskustoissa ja liikenneväylien varsilla. Lommilan ja Kehä III:n aluetta vahvistetaan työpaikka-alueena ja osana metropolialueen elinkeinovyöhykettä. Turunväylän ja Nupurintien merkitystä työpaikka-alueena kehitetään tulevan Länsiradan toteutumisen myötä ja mahdollistetaan seudullisen ekoteollisuusalueen toteutuminen. 
 
Ämmässuon–Kulmakorven alueelle sijoittuu seudullisesti merkittäviä teknisen huollon alueita: Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ja sitä ympäröivä yritysalue sekä Kulmakorven maa-ainestoiminta-alue. 

Kaavaehdotuksessa on esitetty tavoitetilanteen junaliikenteen raideyhteydet ja joukkoliikenteen runkoyhteydet, joiden toteutustapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Joukkoliikenteen runkoyhteydet voivat aluksi olla esimerkiksi runkobussiyhteyksiä, jotka matkustajamäärien kasvaessa on mahdollista muuttaa pikaraitioteiksi. 

Viherrakenne ja rikas kulttuuriympäristö voimavarana 

Lähiluonto on tärkeä voimavara asukkaille. Tulevaisuudessa yleiskaava-alueen virkistysalueet ja -palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja niitä on riittävästi. Lisäksi kaavan yleismääräyksillä velvoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun sekä viheralueverkoston turvaamiseen koko kaava-alueella. 

Espoonjokilaakson vyöhyke säilyy yhtenäisenä. Se muodostaa viheralueiden kokonaisuuden, jossa on myös paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja alueita. Alueen virkistyskäytön kehittämisessä otetaan kulttuurihistorialliset arvot huomioon tärkeänä lähtökohtana luontoarvojen rinnalla. Kaava-alueen rikas kulttuuriympäristö ja historiallinen kerroksellisuus luovat alueelle merkityksellistä identiteett. 

Keskustanäkymä

Monipuoliset selvitykset havainnollistavat kaavaehdotusta päätösten tueksi  

Valmisteluvaiheessa on laadittu runsaasti selvityksiä eri teemoista. Näitä ovat esimerkiksi kaupunkirakenne-, ympäristö- ja liikenneselvitykset. Tehdyt selvitykset, analyysit sekä vaikutusten arvioinnit perustelevat ja havainnollistavat kaavaehdotusta. Kaikki kaavaehdotukseen liittyvä materiaali on luettavissa Espoon verkkosivuilla perjantaina 8. marraskuuta. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jälkeen kaavaehdotusta käsittelee kaupunginhallitus, joka hyväksyy ehdotuksen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 13.11.2019
Lisätietoja pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta
Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan liittyvät selvitykset

Havainnekuvat: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy