Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on nähtävillä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.9.2020 klo 12.37

Espoolaisilla on mahdollisuus tutustua Espoon pohjois- ja keskiosien tulevaan yleiskaavaan, kun kaavaehdotus tulee nähtäville 7.9.2020.  

Yleiskaava luo raamit tulevien sukupolvien kaupunkiympäristölle ja hyvinvoinnille. Sen tavoitteena on suunnata pitkän aikavälin kehitystä siten, että väestönkasvu, kaupungistuminen ja hiilineutraalius voidaan sovittaa yhteen. Alueen tarkempi suunnittelu toteutuu asemakaavoilla lähivuosikymmenten aikana. 

Luonto ja palvelut lähellä asukasta 

Tulevaisuuden Pohjois- ja Keski-Espoossa asukas voi valita asuinpaikkansa joko tiiviimmästä keskuksesta tai uudelta kaupunkipientaloalueelta. Keskukset voivat turvata palveluiden saatavuuden, sillä palvelut edellyttävät riittävää asukaspohjaa. Asuntovaltaisilla alueilla pientalorakentamisen alueita on lisätty tai toteuttamismahdollisuuksia vahvistettu luonnosvaiheen jälkeen.  

Kun rakennetaan tiiviisti keskuksiin, rakentamiselta jää enemmän tilaa luonnolle. Pohjois- ja Keski-Espoon ekologisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat viheralueet ja vesistöt säilyvät yleiskaavassa. Noin puolet kaavoitettavasta alueesta on tulevaisuudessakin virkistysalueita, metsää sekä suojelu- ja viheralueita.    

Kaavakartalle on merkitty kaikki nykyiset luonnonsuojelualueet sekä Uusimaa 2050 -maakuntakaavaehdotuksen mukaiset uudet suojelualueet. Luonnonsuojelualue-kaavamerkinnät on muutettu suojelualuemerkinnöiksi, mikä mahdollistaa monipuolisemmat suojelutoimet. 

Joukkoliikennettä ja pyöräilyä vauhditetaan 

Espoon kestävä kasvu tukeutuu raideliikenteeseen. Kaupunkirata Kauklahteen ja Espoo−Salo -oikorata ovat Pohjois- ja Keski-Espoolle tärkeitä hankkeita. Yleiskaava mahdollistaa lähijunaliikenteen Histan ja Myntinmäen uusiin keskuksiin. 

Joukkoliikennettä keskusten välillä parannetaan: nopeita runkoyhteyksiä on esitetty Kalajärveltä Vihdintielle ja Leppävaaraan sekä Espoon keskuksesta Lommilan kautta Jorviin. Runkoyhteydet voidaan toteuttaa aluksi bussilinjoina ja myöhemmin pikaraitiotienä, jos asukasluku ja joukkoliikenteen kysyntä kasvavat.  

Pyöräilyn edellytyksiä halutaan parantaa. Kalajärveltä pääsisi nopeaa pyöräbaanaa pitkin Vihdintietä Vantaalle, Viiskorven kautta Espoon keskukseen ja Pitkäjärven yli Leppävaaran suuntaan. Histasta on osoitettu baanat Mynttilän kautta Espoon keskukseen ja Kauklahden suuntaan.  

Kaavaehdotus on yhteistyön tulos 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on suunniteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, erilaisia intressejä yhteensovittaen. Ehdotettava yleiskaava perustuu asukaspalautteeseen sekä laajoihin kaupunkirakenne-, liikenne- ja ympäristöselvityksiin. Ehdotus taustaselvityksineen julkaistaan 2.9.2020 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.espoo.fi/yleiskaavapoke.  

Kaavamateriaaliin voi tutustua myös paperitulosteena. Kaavakartta ja liitekartat, kaavamääräykset sekä kaavaselostus ovat nähtävillä Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi), Entressen, Kalajärven ja Karhusuon kirjastoissa sekä Espoon valtuustotalolla (Espoonkatu 5). Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa on lisäksi tulosteet kaava-aluetta koskevista selvityksistä vuosilta 2018-2020. 

Kaavaehdotus on nähtävillä 7.9.-20.10.2020. Asukkailla, yrityksillä ja muilla osallisilla on tuona aikana mahdollisuus tehdä ehdotuksesta muistutuksia, jotka käsitellään yleiskaavan valmistelussa ja päätöksenteossa.  

Siirry hankkeen sivuille 
Kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.5.2020.