Soukan täydennysrakentamisen yleissuunnitelmatyö valmistui - asumista ja palveluja metroaseman läheisyyteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.5.2018 klo 9.00

Soukka kuuluu Espoon kaupunkirakenteen kehitettäviin metroasemien ympäristöihin. Metron vauhdittama täydennysrakentaminen tulee olemaan Soukan alkuperäisen rakentamiskauden jälkeen huomattavin uusi rakennusvaihe. Yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan aloitteesta. Lautakunnassa nähtiin tarpeelliseksi laatia kokonaissuunnitelma, täydennysrakentamisen visio erillisten hankkeiden tueksi ja vaikutusten arvioimiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Keskeiset tavoitteet

Yleissuunnitelman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva asukkaille, suunnittelijoille ja päättäjille, jotta täydennysrakentamista pystytään ohjaamaan hallitusti. Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia, vaan se toimii selvityksen luonteisena tausta-aineistona ja tukee tarkempaa suunnittelua.

Kaupungin yleiskaavoituksen arvioiden mukaan Soukan asukasmäärä tavoitevuoteen 2050 mennessä liki kaksinkertaistuisi nykyisestä 6 000 asukkaasta 11 500 asukkaaseen. Suunnitelmassa 600 metrin säteelle metrosta tulisi sijoittaa noin 5 500 uutta asukasta ja 500 uutta työpaikkaa.

Suunnitelmassa esitetään uudisrakentamisen painopistealueet ja periaatteet palvelujen ja julkisten kaupunkitilojen, kuten kevyen liikenteen reitistön, puistojen sekä torialueiden kehittämiselle.

Asukasyhteistyö

Työ käynnistyi julkisella Mapita-kyselyllä, jonka tulokset antoivat alustavaa tietoa siitä, kuinka asukkaat kokevat Soukan ympäristöä. Karttakyselyn tulokset esitettiin marraskuussa 2017 kaikille avoimessa asukastilaisuudessa, joka toimi samalla asukasyhteistyön käynnistäjänä.

Työpaja Soukan koululla joulukuussa 2017

Työpaja Soukan koululla joulukuussa 2017. Kuva: Anna Suihko, Espoon kaupunki

Asukastilaisuuden jälkeen järjestettiin kaksi kutsutyöpajaa marraskuussa ja joulukuussa. Soukan koulun oppilaskunnalle järjestettiin Soukan koululla erikseen työpaja tammikuussa 2018. Viimeisessä asukastilaisuudessa maaliskuussa 2018 esiteltiin edellisten työvaiheiden pohjalta laadittu johtopäätössuunnitelma.

 Soukan identiteetti luonnonläheisenä, merellisenä kaupunkina säilytetään

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousevat tulevan metroaseman lähiympäristö sekä Soukanraitti koko kaupunginosan asukkaita ja palveluja yhdistävänä akselina. Soukan identiteetti luonnonläheisenä ja merellisenä kaupunkina pyritään säilyttämään 1960-70-luvun vaihteen kaupunkirakennetta ja arkkitehtuuria kunnioittaen myös kaupunkirakenteen tiivistyessä. Metron myötä Soukka voisi profiloitua helposti saavutettavana porttina merelliseen Espooseen.

Lisätietoja:

Soukan täydennysrakentamisen, visio ja yleissuunnitelma -raportti (pdf, 41751 Kt)
Soukan täydennysrakentaminen

Lähde: Soukan täydennysrakentamisen visio ja yleissuunnitelma 19.4.2018 (Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll Finland Oy)