Peringintie – Sperringsvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Sperrings on vanha espoolainen asutusnimi: tilannimi, kylännimi ja osa-alueen nimi. Nimeä on kirjoitettu kahdella tavalla, e:llä ja ä:llä. Vanhan käytännön mukaan se on ollut Sperrings. Toisaalta nykyisen oikeinkirjoitussääntöjen kannalta olisi perusteltua kirjoittaa Spärrings, koska nimi pohjautuu etymologisesti ruotsin kielen sanaan spärring (murteissa mm. 'varpushaukka'). Ääntämykseen tällä kirjoitusasun vaihtelulla ei ole vaikutusta.

Tilannimellä Sperrings ei ole erillistä suomenkielistä vastinetta, mutta kylännimelle muodostettiin 1965 suomenkielinen mukaelmavastine Perinki. Espoon kaupunginhallitus vahvisti sen myös osa-alueen suomenkieliseksi nimeksi 1974.

Tiennimi Peringintie – Sperringsvägen otettiin käyttöön 1974, kun Espoon haja-asutusalueen teille annettiin osoitenimiä. Ruotsinkielisen tiennimen kirjoitusasu muutettiin joitakin vuosia myöhemmin ä:lliseen muotoon Spärringsvägen. Alueennimen kirjoitusasuksi on kuitenkin vakiintunut niin vahvasti e:llinen Sperrings, että ruotsinkielistä nimistöä huoltava Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen toimisto hyväksyy sen. Nimi Sperrings on tullut e:llä kirjoitetussa muodossa kansainvälisestikin tunnetuksi erityisesti arkeologian alan julkaisuissa. Espoon opaskartassa ja muissa nykyisissä osoitekartoissa alueennimi on muodossa Sperrings, ja tiennimi Spärringsvägen poikkeaa siitä sekaannuttavasti.

Kirjoitustavan yhtenäistämiseksi Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä päätti 2005 muuttaa ruotsinkielisen tiennimen alkuperäiseen muotoon Sperringsvägen. Suomenkielinen tiennimi Peringintie säilyy ennallaan.

Sperringsvägen – Peringintie

Sperrings är ett gammalt bosättningsnamn i Esbo: det är namnet på en gård, en by och ett delområde. Namnet har skrivits såväl med e som med ä. Enligt gammal praxis har namnet stavats Sperrings. Enligt nutida stavningsregler vore det å andra sidan motiverat att stava det Spärrings, för namnet går tillbaka på ordet spärring (som i dialekter bl.a. är 'sparvhök'). Stavningen inverkar inte på uttalet.

Gårdsnamnet Sperrings har ingen finsk motsvarighet, men byn gavs 1965 det finska namnet Perinki. Stadsstyrelsen fastställde 1974 att Perinki också är det finska namnet på delområdet.

Vägnamnet Sperringsvägen – Peringintie togs i bruk 1974 när vägarna i glesbygden namngavs. Några år senare ändrades det svenska namnet till Spärringsvägen. Områdesnamnet Sperrings är emellertid så etablerat att Svenska språkbyrån på centralen för de inhemska språken godkänner stavningen. Namnet, stavat med e, är till och med internationellt känt inom arkeologin. På guidekartan och andra adresskartor stavas namnet på området också Sperrings och vägnamnet Spärringsvägen avviker förvirrande från detta.

För att stavningen skall vara konsekvent har namngruppen vid stadsplaneringscentralen beslutat att vägen återfår sin ursprungliga stavning Sperringsvägen. Det finska namnet förblir Peringintie.

(Viikon nimi 44/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus – Esbo stadsplaneringscentral. Svensk översättning: översättningstjänster, Esbo stad.)