Nimismiehenpelto – Länsmansåkern

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lövkullan kylän vanhaan paikannimistöön kuului pellonnimi Länsmansåkern (kyläkartta 1765, nimistönkeruu 1916, Nedre Lövkullan isännän Mårten Weurlanderin haastattelu 1977). Pelto on saattanut olla aikoinaan Espoon nimismiehen viljelyksessä.

Kaupunkirakentamisen levittäytyessä alueelle 1970-luvulla pellonnimestä Länsmansåkern saatiin kadunnimi ja suurkorttelinnimi. Koska pellonnimi ei ollut laajalti tunnettu ja se olisi ollut hankala suomenkielisessä kadunnimikäytössä, sille päätettiin muodostaa käännösvastine Nimismiehenpelto. Lähistölle muodostettiin aihepiirinimistöä, joka perustuu nimeen Länsmansåkern ja yleisemmin Espoon kirkonkylän seudun maallisen ja kirkollisen hallinnon historiaan.

Länsmansåkern – Nimismiehenpelto

Till de gamla namnen i Lövkulla by hörde namnet Länsmansåkern (bykarta 1765, namninsamling 1916, intervju 1977 med Mårten Weurlander, husbonden på Nedre Lövkulla). Eventuellt har åkern i tiden odlats av länsmannen i Esbo.

Då stadsbebyggelsen på 1970-talet bredde ut sig till området blev Länsmansåkern ett gatunamn och namnet på ett storkvarter. Eftersom åkerns namn inte var vidare känt och det hade varit krångligt som gatunamn på finska, beslöt man bilda den översatta motsvarigheten Nimismiehenpelto. I den närmaste omgivningen bildades motivnamn som baserar sig på namnet Länsmansåkern och mera allmänt på den världsliga och kyrkliga förvaltningens historia i trakten kring Esbo kyrkby.

(Viikon nimi 41/2006. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Svensk översättning Kerstin Lindroos.)