Kehä I:n yli Tapiolasta Otaniemeen rakennetaan tilapäinen silta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.3.2018 klo 14.42

Kaupunginhallitus päätti, että Kehä I Keilaniemessä -hankkeen yhteydessä rakennetaan Kehä I:n ylittävä tilapäinen silta Tapiolantien ja Miestentien välille. Silta on osa Kehä I Keilanimessä -hankkeen hyväksyttyä tiesuunnitelmaa.

Silta rakennetaan, koska yliajo Tapiolasta Otaniemeen muuten katkeaisi jo kesäkuussa 2018. Yhteistyössä ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa pyritään löytämään ratkaisu, jolla vähintään bussiyhteys Otaniemen ja Tapiolan välillä voidaan säilyttää sillan valmistumiseen asti. Sillan alustava kustannusarvio on 5 miljoonaa euroa. Silta toteutetaan käynnissä olevan Kehä I Keilaniemessä -hankkeen yhteydessä ja se tulee saada valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Silta ja sille johtavat luiskat ovat luonteeltaan tilapäisiä ja ne poistuvat käytöstä, kun Hagalundinkallion mahdollinen tunneli rakennetaan Kehä I:lle.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnoksen tarkoituksena on verkostomaisen kaupunkirakenteen ja kyläalueiden vahvistaminen, maankäytön ja julkisen liikenteen yhteensovittaminen sekä palvelurakenteen varmistaminen. Yleiskaava-alue sijaitsee Espoon keskuksesta Pohjois-Espooseen ja kattaa lähes kolmanneksen koko Espoon pinta-alasta. Kaavaluonnos perustuu vahvasti tie- ja raideliikenteen väyliin ja solmukohtiin. Maankäytön painopistealueita ovat Espoon keskuksen lisäksi Kalajärvelle suuntautuva joukkoliikennekäytävä sekä Turunväylän tuntumaan kaavaillun Länsiradan varsi. Espoonjokilaakson vyöhyke on kaupunkirakenteessa säilyvä yhtenäinen viheralueiden kokonaisuus, jossa on paljon myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja alueita.

Pakankylän siirtolapuutarhan asemakaava Röylässä jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Soukanniemen asemakaavaehdotus päätettiin palauttaa kaupunkisuunnittelukeskukselle ja -lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti yhteistyössä asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Todettiin, että Soukanniemen asemakaavaehdotusta ei tule lautakunnan 31.1.2018 päätöksen mukaisesti hylätä, vaan kuntalaisille ja kaikille asianosaisille on varattava mahdollisuus esittää näkemyksensä alueen asemakaavaehdotuksen laadinnasta.

Kaupunginhallitus linjasi asemakaavan jatkovalmistelun periaatteiksi ja tavoitteiksi valmistellusta ehdotuksesta poiketen seuraavat:

a) alue tulee kaavoittaa pientalorakentamiseen, kerrostaloja ei tule alueelle mahdollistaa ja myös laskennallinen kokonaisasukasmäärä tulee olla esitettyä pienempi,

b) Espoon merenrannalle ja Suvisaaristolle tunnusomaisia luontoarvoja ja viheralueita tulee painottaa,

c) pientalotonttien kaavoituksessa tulee korostaa maanomistajien tasapuolista kohtelua siten, että tonttitehokkuudet ovat e=0.10-0.25 ja asemakaavaan merkitään tonttikohtaisesti asuntojen maksimimäärät, jotta alueen väljä pientaloluonne korostuu,

d) alueen kunnallistekniikka toteutetaan tavanomaista huomattavasti kevyempänä siten, että vesiosuuskunnan ylläpitämä verkosto hyödynnetään ja vain pääkadut tehdään enintään kaupungin kadunrakentamisnormien mukaisilla leveyksillä ja jalkakäytävillä.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 12.3.2018