Kaupunginhallitus: Ennakkotilinpäätös 2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.2.2021 klo 16.30

Ennakkotilinpäätöksen lisäksi kaupunginhallitus päätti mm. vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta kuntavaaleihin sekä kahden liikenteen kehittämiseen liittyvän lausunnon antamisesta.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakkotiedon. Varsinainen tilinpäätös käsitellään 29.3.2021 kaupunginhallituksessa ja 17.5.2021 valtuustossa.
Ennakkotilinpäätöksestä tarkemmin: Ennakkotietoa Espoon kaupungin tilinpäätöksestä 2020

Vaalilautakunnat ja -toimikunnat kuntavaaleihin 2021

Kaupunginhallitus päätti vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta vuoden 2021 kuntavaaleihin. Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 ja vaalien ennakkoäänestys toimitetaan 7. -13.4.2021. Vaalilautakunnat ja -toimikunnat asetettiin varsinaisen vaalipäivän äänestyksen sekä ennakkoäänestyksen toimittamista varten.

Kuntavaalien järjestelyissä noudatetaan valtakunnallisia koronaturvallisuussuosituksia. Järjestelyissä huomioidaan koronaturvallisuus mm. varmistamalla äänestyspaikkojen sekä vaalivirkailijoiden riittävyys, riittävät aukioloajat sekä turvavälit ja turvavarusteet kaikissa vaalitoiminnoissa. Ohjeistusta tarkennetaan helmikuun aikana oikeusministeriön ja THL:n suositusten mukaisesti. Espoo esittää kansalliselle rokotusasiantuntijaryhmälle (KRAR) rokotusohjelman kehittämisehdotuksena, että vaalihenkilöstö voitaisiin rokottaa hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
 

Kaksi lausuntoa valtiolle liikenteen kehittämiseen liittyen

Kaupunginhallitus päätti antaa Espoon kaupungin lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä (asia 6).

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa on laaja toimenpidevalikoima, jolla vaikutetaan sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, autokannan uudistumiseen sekä liikennejärjestelmän tehostumiseen. Näitä kaikkia kokonaisuuksia tarvitaan, kun tavoitellaan liikenteen kasvihuonepäästöjen puolittamista Suomessa.
Espoon kaupunki katsoo, että fossiilittoman liikenteen tiekartta ja liikennealan kestävän kasvun ohjelma luovat merkittävän tilaisuuden luoda uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Tässä onnistutaan parhaiten tekemällä yhteistyötä tutkimuslaitosten, yritysten ja asukkaiden kanssa. Espoon kaupunki toimii mielellään kehitysalustana näiden vientituotteiden kehittämisessä.

Lausuntoa täydennettiin seuraavasti:
"Henkilöautoja tarvitaan jatkossakin Suomessa, myös Espoossa. Henkilöautoliikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää valtion investointeja valtion hallinnoimien teiden välityskyvyn parantamiseen, jotta liikenne on sujuvaa ilman päästöjä lisääviä ruuhkia. Lisäksi Espoo korostaa valtion ja kuntien toimia, jotka nopeuttavat siirtymistä sähköautoihin ja välivaiheena hybridiautoihin. Joukkoliikenteen käyttöä on mahdollista lisätä merkittävästi, mikäli valtio lisää investointimäärärahoja, joilla rakennetaan raideliikenteen asemille ja pysäkeille liityntäpysäköintipaikkoja ja parannetaan niiden hyvää saavutettavuutta."

Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja vaikutusten arvioinnista (asia 10). Lausuntoa täydennettiin liityntäpysäköintiin liittyen seuraavasti:  ”On kuitenkin huomioitava, että pääkaupunkiseudulla tiiviin kaupunkirakentamisen ja maan korkean arvon takia liityntäpysäköinnin rakentaminen on kallista, mikä tulisi ottaa vahvemmin huomioon valtionavustuksen määrässä. Liityntäpysäköinnin lisäämisellä on suuri merkitys joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääjänä erityisesti raiteiden varrella”

Molempiin lausuntoihin täydennettiin seuraava lisäys: "Espoo vastustaa tiemaksuja/ruuhkamaksuja, jotka lisäisivät pääkaupunkiseudulla asuvien maksutaakkaa ja hankaloittaisivat perheiden arkea ja työssäkäyntiä."

Nihtisiltaan lisää asuntorakentamista

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen Nihtisillan alueella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä autopaikkojen korttelialueeksi. Uudet rakennukset sijoitetaan siten, että niiden keskelle jää valoisa ja yhtenäinen maanvarainen, länteen avautuva piha-alue. Uudet kerrostalot sijoittuvat lähes kiinni Nihtisillantien ja Nihtisillankujan katualueisiin. Suunnitteluratkaisu suojaa piha-aluetta liikennemelulta ja muodostaa pihan puolen julkisivuista hiljaisempia. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa ympäristön kaupunkikuvan elävöittämisen ja suunnittelualuetta rajaavien katutilojen jäsentämisen nykyistä paremmin. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 8 127 m2, eli 0,8127 ha. Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta neljälle lamellikerrostalolle yhteensä 10 450 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa 5 573 k-m2. Kokonaisrakennusoikeudesta noin 2 150 k-m2 on ARA -rakentamista.

***
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat