Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.6.2018

  • Jaa Facebookissa
  • TwitterX
18.6.2018 klo 17.50

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Länsikorkeen asemakaavan muutoksen Tapiolassa. Asia käsitellään vielä valtuustossa.

Länsikorkee on osa Tapiolan arvokkainta ja alkuperäisintä miljöötä ja samalla valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Länsikorkeen tornitalot, ns. Taskumatit, ovat tärkeä osa Tapiolan silhuettia. Alueella on paikallistettu liito-oravien ydinalue. Espoon kaupunki omistaa kadut, puistot ja päiväkodin korttelin. Muut korttelit ovat asunto-osakeyhtiöiden ja osakeyhtiöiden omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää Länsikorkeen kaupunkirakenne ja suojella alueella olevat kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennukset. Kaavatasolla osoitetaan kortteleiden katuyhteydet sekä autopaikkojen ja jäteastioiden sijoittelu. Uusia rakennuspaikkoja ei esitetä kaavassa. Rakennussuojelu kohdistetaan kaikkiin rakennuksiin lukuun ottamatta päiväkoti Metsolan rakennusta ja alueella olevia erillispientaloja. Rakennusten suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoa.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan rakennusten kunnostukseen annetaan lisää liikkumavaraa kuitenkin siten, että suojeluun liittyvät kaupunkikuvan, ympäristön sekä maiseman ominaispiirteet säilyvät kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan ohjauksessa.

Kaava säilyttää pientalojen kohdalla nykyiset kerrosluvut, rakennusoikeuden ja rakennusalan. Päiväkodin tontille saa rakentaa uuden kaksikerroksisen päiväkodin. Keskeiset kaupunkikuvallisesti arvokkaat katu-, kortteli ja puistokokonaisuudet sekä liito-oravien ydinalue suojellaan.

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 13.6.2018 päätöksen perusopetuksen iltapäivätoimintaa koskevista avustuksista. Kaupunginhallitus päätti, että sopimukset tehdään vanhoilla sopimusehdoilla siten, että niissä huomioidaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 13.12.2017 ja 14.2.2018 päättämät periaatteet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Kaupunginhallitus päätti myös useista valtuustoaloitteista ja muistakin esityslistalla olevista asioista esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 18.6.2018

Länsikorkee, 210900