Kaitaa–Iivisniemeen kasvaa metroon kytkeytyvä paikalliskeskus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.3.2018 klo 16.04

Kaupunkisuunnittelulautakunta ehdottaa kokouksessaan 14.3. kaupunginhallitukselle Kaitaa–Iivisniemen osayleiskaavan hyväksymistä. Osayleiskaavan hyväksyy lopulta valtuusto.

Asuntoja ja palveluita metroaseman välittömään läheisyyteen

Osayleiskaavan myötä Kaitaalle ja Iivisniemeen voisi muuttaa 6 000 uutta asukasta nykyisten noin 3 500 asukkaan lisäksi ja sinne sijoittuisi noin 1 100 työpaikkaa.

Asumisen ja työpaikkojen lisäämiseksi kaavassa esitetään uusia asuntoalueita, pientaloalueiden tiivistämistä sekä osin myös nykyistä tehokkaampaa ja kaupunkimaisempaa rakentamista.  

Osayleiskaavalla tarkistetaan alueella voimassa olevaa Espoon eteläosien yleiskaavaa. Tarkoituksena on lisätä asumista tulevan metrolinjan ja metroaseman läheisyydessä sekä kehittää metroaseman ja Iivisniemen ostoskeskuksen ympäristöä tiiviiksi ja palvelutasoltaan monipuoliseksi keskukseksi.

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen rakentumisen myös kestäväksi kaupunkimaiseksi paikalliskeskukseksi, johon on toimivat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Osayleiskaavassa sallitaan uusien asuntojen sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätilojen rakentaminen myös Kaitaantien pohjoispuolella siten, että ne liittyvät kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti keskusta-alueeseen.

Suunnitellut asuinalueet sijoittuvat pääosin noin puolen kilometrin etäisyydelle metroasemasta. Alueen nykyiset pientaloalueet sijaitsevat vain noin kilometrin säteellä tulevasta asemasta, joten kaava sallii myös niiden tehokkaamman rakentamisen.

Lisäksi vireillä on Kaitaan metrokeskuksen asemakaava, jonka tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen metroaseman välittömään läheisyyteen ja paikalliskeskuksen palvelujen parantaminen.

Uusia päiväkoteja ja virkistyspalveluja lähelle luontoa

Kaavaan on merkitty nykyiset Kaitaan koulu ja lukio sekä Iivisniemen koulu urheilukenttineen. Olemassa olevien koulujen aluevaraukset mahdollistavat asukasmäärän kasvun edellyttämän koulutilojen ja kahden uuden päiväkodin lisärakentamisen.

Alueella on laajat, monipuoliset virkistysalueet, kuten Hannusmetsä, Kaitaanlaakso, merenranta rantaraitteineen ja Rullavuoren alue. Villa Rulluddin huvilan ympäristöön on mahdollista rakentaa kulttuurimaisemaan sopivia rakennuksia, jolloin ne toimisivat osana rantaraitin kehitettäviä virkistysmahdollisuuksia ja palveluita. Kaitaanlaaksoa kehitetään toiminnallisena puistoalueena ja parannetaan sen kautta kulkevia yhteyksiä, näistä tärkeimpänä pyöräilyreitti Länsibaanaa, joka on osa seudullisesta pyöräilybaanaverkostoa.

Osayleiskaavassa virkistysmahdollisuudet lähiluonnossa on turvattu myös esimerkiksi jättämällä Hannusmetsän virkistyksen ja luontoarvojen kannalta keskeiset alueet rakentamatta. Kaitaalla ja Iivisniemessä viheralueet, kuten lähimetsät ja merellinen rantaraitti ovat tulevaisuudessa kaikkien kaupunkilaisten helposti saavutettavissa ja osayleiskaavan tavoitteena on kehittää edelleen niiden virkistyspalveluja, kuten ulkoilureittejä ja uimarantoja.

Lisätiedot:

Yleiskaavapäällikkö Essi Leino, Espoon kaupunki, p. 046 877 1911
Arkkitehti Anu Ylitalo, Espoon kaupunki, p. 043 825 4410

Esityslista 14.3.2018

Kaitaa - Iivisniemi, kaavakartta ja kaavamääräykset

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava hankesivut