Espoon Finnovikenin hoitosuunnitelma suojaa ruovikon väkeä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.10.2015 klo 16.17

Espoon Finnovikenin lintukosteikon hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut

Finnoon linnustoltaan arvokkaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on lintujen ja muiden suojeluarvojen turvaaminen lisääntyvän asutuksen keskellä. Työ valmistui huhtikuussa 2015. Lintuallas on aikanaan syntynyt ihmistoiminnan tuloksena jäteveden tasausaltaaksi, ja sinne on vuosien myötä kehittynyt rikas ja omaleimainen lintuyhdyskunta sekä muita merkittäviä luontoarvoja. Tulevaisuudessa altaan toiminta jäteveden tasausaltaana loppuu Blominmäen uuden jätevedenpuhdistamon valmistuessa. Altaan ympäristöön tulee merkittävästi lisää asumista Finnoon alueen kehittämisen myötä.

Suomenojan puhdistamon poistuessa ja lähialueen asutuksen lisääntyessä, monet altaan vesitasapainon säilyttämisen, maaperän ja virkistyskäytön lisääntymisen avoimet kysymykset ovat kaivanneet ratkaisua. Tehty hoito- ja käyttösuunnitelma on pyrkinyt vastaamaan näihin kysymyksiin ja raportti tulee toimimaan tulevaisuudessa sekä osayleiskaavoituksen, asemakaavoituksen että toteutussuunnittelun tukena. Tavanomaisesti hoito- ja käyttösuunnitelmia tehdään virallisille luonnonsuojelualueille vasta suojelun vahvistuttua, mutta Finnoossa alueen hoito- ja käyttösuunnitelma tehtiin jo kaavoituksen rinnalla.

Suunnittelua on tehty yhdessä luontojärjestöjen kanssa

Kaupunki kutsui luontojärjestöt mukaan ohjausryhmään, jotta järjestöjen merkittävä paikallistuntemus sekä kokemus muista kohteista pystyttiin hyödyntämään suunnittelussa. Koska lintualtaan rakenteet ja alueen vesitasapaino ovat perustuneet aktiiviseen ylläpitoon, tulevaisuuden suunnittelussa oli mukana teknisiä haasteita, jotka oli ratkaistava siten, että luontoarvot ja luonnon omat prosessit olivat silti keskiössä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödynnettiin aikaisemmin tehdyn alustavan puistoyleissuunnitelman ja asukastyöpajan tuloksia sekä järjestettiin vielä erillinen asukastilaisuus syksyllä 2014.

Työssä on esimerkiksi mietitty, kuinka hevosten laiduntaminen järjestetään siten että perhoset voivat elää samoilla niityillä tai minkälaisilla ratkaisuilla altaan lintuja pääsee tarkkailemaan aiheuttamatta häiriöitä lintujen pesinnälle. Altaan vedenkorkeuden hallinta ja vedenlaadun turvaaminen altaan avainlajeille olivat myös työn keskeisiä kysymyksiä.

Työn ohjausryhmään kuuluivat edustajat seuraavista järjestöistä ja tahoista: Suomen perhostutkijain seura ry (SPS), Suomenojan luonto ry, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä Fortum Power and Heat Oy, sekä Espoon kaupungilta edustajat ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnittelukeskuksesta ja teknisestä keskuksesta.

Kuvia

Finnoviken kosteikon hoito- ja käyttösuunnitelma

espoo.fi/kaavoitus

Lisätietoja:

Maisema-arkkitehti Marie Nyman, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus marie.nyman@espoo.fi,  046 877 2502

Ympäristöasiantuntija Laura Lungren, Espoon ympäristökeskus laura.lungren@espoo.fi, 043 825 7184