Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 25.2.2015

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.3.2015 klo 13.05

Lautakunta palautti Finnsinmäki I, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että korostetaan alueen merkitystä hyvänä pientaloalueena, tämä lisää monipuolisuutta Espoossa tarjolla oleviin asumismahdollisuuksiin.


Lisäksi halutaan osoitttaa asemakaava-alueen hyvät yhteydet Mankin asemalle ja Kauklahden keskustaan. Mankin aseman osalta osoitetaan periaatteellisella tasolla vaihtoehtoisia ratkaisuja tehostaa merkittävästi seisakkeen lähialueiden maankäyttöä asumisee. Lisäksi halutaan turvata edellytykset ratsastustoiminnan jatkumiselle alueella, ja

- selvittää edellyttääkö kartanon ydinalueen tuleva toiminta toiminnallisia tilavarauksia, kuten autopaikkoja ja kevyenliikenteen yhteyksiä Finnsinmäki I kaava-alueelle. Kartanon ydinalueen toiminnallinen konsepti ja käyttötarkoitukset tulee ratkaista, jotta viereisten alueiden asemakaavoitus ei heikennä ydinalueen kehittämismahdollisuuksia;

- tutkia Y-korttelin sijainti esitettyä paremmin Espoonkartanontien ja Järvikyläntien risteyksen tuntumassa;
- arvioida, onko ehdotettujen rakennusoikeuksien määrän uudelleen sijoittelulla paremmin korostettavissa suuren peltoaukeaman kulttuurimaisemallista merkitystä;
- korostaa  Espoonkartanontien (nykyisen Kuninkaankartanontien) roolia vain paikallisena katuna siten, että sen kulttuurihistoriallisuus vaikuttaa selkeästi katusuunnitteluun.Pysäköinnin periaatteet hyväksyttiin korjauksin

Lautakunta hyväksyi korjauksin pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohjeen ja pysäköinnin kehittämisohjelman. (Katso: Kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisut).

Korjauksissa tarkennettiin mm. että,  laskentaohjeita voidaan asemakaavaehdotusta laadittaessa keventää, mikäli alueella toteutetaan pysäköintipaikkojen käytön älykäs ohjausjärjestelmä ja mikäli maankäyttösopimuksella tai muulla sitovalla sopimuksella varaudutaan lisäpysäköintipaikkojen rakentamiseen tarpeen niin vaatiessa.

Lisäksi kaupunkisuunnittelukeskus kehittää vaihtoehtoisia tapoja, joilla varaudutaan toteuttamaan asemakaavamääräyksissä edellytettyä enemmän pysäköintipaikkoja, mikäli tähän ilmenee tarvetta.

Autopaikkoja mitoitetaan kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa / asunto pyöristäen lähimpään kokonaislukuun.

Autopaikkojen maksullisuudesta todettiin, että sillä voidaan saada merkittäviä tuloja kaupungille. On kuitenkin huomioitava, että maksullisuuden ylläpidosta syntyy kustannuksia.

Steniuksenkumpu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, Asemakaavan tavoitteena on maankäytön tehostaminen Urheilupuiston metroaseman lähellä. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että Merituulentien suuntaisena olevaa rakennusmassoittelua tulee keventää kerroskorkeutta ja kerrosalaa jonkin verran pienentäen ja samalla sen arkkitehtonista laatua parantaen. Tutkitaan myös, onko pitkä rakennusmassa katkaistava kaupunkikuvallisista syistä. Kortteliin 12127 osoitettu asuinrakentaminen tulee poistaa ja tontti säilyttää puistona ja hoidettavana muinaismuistoalueena. Samalla selvitetään sr-merkinnällä varustetun, aikanaan tälle alueelle siirretyn punaisen tuvan siirtäminen puistokortteliin 12127.
Ahertajankulman kaavaehdotus asemakaavan muutokseksi hyväksyttiin esityksen mukaan.
Otaniemen keskus, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville hyväksyttiin korjauksin.
Finnoo-Djupsundsbäcken asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus jätettiin pöydälle.
Jupperi I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kilonpuisto IA,  asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville hyväksyttiin esityksen mukaan

Rakennuskieltoja jatkettiin Pohjois-Espoossa Pohjois-Espoossa rakennuskieltokartan tunnuksilla 113, 114, 115 ja 116  ja  Ruukinranta-Tarvaspäässä rakennuskieltokartan tunnuksella 117.

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista koskien rakennuskieltoa Kolmperässä

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Lautakunnalle valmistellaan käsiteltäväksi kevään kuluessa selvitys Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavatyön etenemisestä sekä samassa yhteydessä toimenpiteistä, joilla suunnitteluvarausten ja poikkeamispäätösten käsittelyaikoja voidaan olennaisesti lyhentää.

Lautakunnan käsittelemät hankkeet löytyvät hankesivuilta. Voit etsiä vireillä olevia asemakaavoja kaavan nimen tai alueen numeron avulla ja aluekohtaisesti Asemakaavoituskohteet sivuilta. Asemakaavoituskohteet

Pöytäkirjat