Kolmperänsuora, 641600

Kolmperänsuoran kaava-alue erotettiin omaksi kaava-alueekseen Kolmperänranta 641300 -asemakaavasta.

Kaava mahdollistaa alueen luontoarvojen säilymisen ja Nupurintien tiesuunnitelmien edistämisen. Alueelle ei osoiteta rakennusoikeutta.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen.

Asemakaavoituksen kulku