Högnäs, 633000

Tavoitteena on lisätä pysyvää asutusta Högnäsiin kaavoittamalla se pientaloalueeksi. Kaavoituksessa turvataan alueen kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luonnonarvot. Kaavan vaikutukset Matalajärven Natura-alueeseen arvioidaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kokouksessaan 15.8.2018 asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun. Lautakunnan edellyttämiä muutoksia tutkitaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Alueella on vireillä myös Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, mikä on huomioitava suunnittelussa. 

Tarkistettu asemakaavaehdotus on tavoitteena asettaa uudelleen nähtäville keväällä 2021. Varsinainen kaava-aineisto päivitetään nettisivuille nähtävilläolon yhteydessä. Ennen tätä aineistoa tehdyt viimeisimmät selvitykset löytyvät kohdasta Selvityksiä 2015-2017”. 

Asemakaavoituksen kulku

.