Laajalahden keskus, 120326

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 16.12.2019–31.1.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. 

Hankesivun kuva, oas

UUSI RAKENNUSKIELTOALUE
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.2.2020 määrätä Laajalahteen korttelin 17022 erillispientalojen korttelialueille, korttelin 17023 erillispientalojen korttelialueille ja korttelin 17023 rivitalojen korttelialueelle rakennuskiellon kahdeksi vuodeksi 19.2.2022 saakka.

Kielto ei koske kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista ja olevan rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä, joita koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan voi rakennusvalvontaviranomainen ratkaista kuultuaan kaavoitusviranomaista ja kaupunginmuseota.

Mitä seuraavaksi? 
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.