Antinmäki, 712800

Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset asuinpientalorakentamiseen ja samalla tukea Kalajärven keskuksen elinkelpoisuutta. Luonnos pyrkii kehittämään olemassa olevaa asutusta tiivistämällä yhdyskuntarakennetta alueen nykyisen luonteen huomioon ottaen. Pientaloaluetta laajennetaan pääosin etelään nykyisestä. Kaava-alue sijaitsee noin 1 km Kalajärven keskuksesta etelään.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut Espoon tekemän valituksen hallinto-oikeuden 30.12.2011 antamasta päätöksestä. KHO päätti 1.11.2012, että "valitus hylätään. Hallinto-oikeu­den päätöstä ei muuteta."

Näin ollen kaava ei tule lainvoimaiseksi. Päätös on sitova.