Olarin ja Puolarin alueen kehittäminen

Kaupungin tavoitteena on kehittää Olarin ja Puolarin alueen maankäyttöä Keskuspuiston eteläpuoleisilla alueilla. Tavoitteena on myös rauhoittaa Olarin keskusta-aluetta läpiajoliikenteeltä, jolloin keskustan kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset kehittämisedellytykset paranevat. Tähän perustuen tulevaisuuden tavoitteena on rakentaa yleiskaavan mukainen katuyhteys, joka yhdistää Ylismäentien ja Puolarintien.

Puolarintien varren kaupunkikuva on hajanainen. Puolarmetsän sairaala on purettu. Nyt entisen sairaala-alueen maankäyttöä suunnitellaan uudelleen. Holmanpuiston kerrostalovaltaisen alueen rakentuminen tiivistää ja jäsentää kaupunkirakennetta. Idän suunnalla alue on kaupunkimaista. Alueella sijaitsevat luonnonsuojelualue ja virkistysalueita. Osa alueista on vielä asemakaavoittamatonta. 

Puolarin ja Olarin alueen kehittämisen tavoitteina on suunnitella alueesta kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti monipuolinen ympäristö. Lisäksi halutaan varmistaa alueen luonto- ja virkistysarvot sekä yhteydet Keskuspuistoon. Samalla tarkastellaan yleiskaavan mukaista katuyhteyden sijaintia huomioiden luontoarvot, rakennettavuus ja kaavatalous. Lisäksi määritellään hulevesien käsittelyn periaatteet. Puolarmetsän entisestä sairaalan alueesta suunnitellaan uudenaikainen, energiatehokas ja monipuolinen asuinympäristö. Samalla varmistetaan, että alueen lähi- ja joukkoliikennepalvelut ovat helposti saavutettavissa.

Alueen kehittämisestä pidettiin helmikuussa 2018 työpaja, johon osallistui yhteensä noin 40 ihmistä. Yleisössä oli edustajia muun muassa alueen asukkaista, Olari-seurasta sekä Puolarmaarin puutarhayhdistyksestä. Läsnäolijoita pyydettiin jakautumaan oman kiinnostuksen mukaan joko itä‐ tai länsipuolta käsitteleviin pöytäpisteisiin (kumpaakin pistettä oli kaksi kappaletta), joissa suunnitelmia kommentoitiin vapaan keskustelun muodossa. Mielipiteitä ja käytännön huomioita sai antaa eri elämän osa‐alueista, esimerkiksi viihtyvyydestä, virkistysmahdollisuuksista, turvallisuudesta, harrastuksista, asumisesta sekä arjesta. Keskustelunohjaajina ja kirjureina toimivat Espoon kaupungin sekä Sitowisen edustajat.