Nauriskasken koulu, 430223

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa rakentamattoman koulu- ja päiväkotitoiminnalle varatun tontin rakennusoikeutta ja kerroslukua sekä muuttaa tontin ja rakennusalan rajauksia uutta Nauriskasken koulua ja päiväkotia varten. Kaavamuutoksessa huomioidaan myös tontilla havaittu liito-oravan ydinalue ja ekologinen yhteys.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvät valmisteluaineisto nähtävillä 18.2.–19.3.2019.

Palautteen perusteella valmisteluaineistossa huomattiin epäloogisuutta, jonka pohjalta osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmisteluaineistoa on täydennetty vaihtoehtoisilla tontinkäyttöluonnoksilla.

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Hankesivun kuva, oas


Mitä seuraavaksi?
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.