Metronvarren kaupunkirakenne täydentyy

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.6.2015 klo 14.01

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Finnoon osayleiskaavaehdotusta ja Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaava-alueen kaavaluonnosta 10.6.2015. Osayleiskaava-alueet ovat osa Länsi-metron kehityskäytävää. Metron liikennöinti Matinkylään käynnistyy elokuussa 2016. Metron jatkeen Matinkylästä Finnoon kautta Kivenlahteen.on tarkoitus toteutua 2020 mennessä.

Finnoon osayleiskaava luotsaa merellisen kaupunginosan syntyä

Finnoon osayleiskaavan strategisena tavoitteena on täydentää Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta raideliikenteen varrella. Finnoo on tulevaisuudessa yksi metron kasvu- ja kehityskäytävän uusista monipuolisista asuin- ja työpaikka-alueista.

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 300 hehtaaria ja sijaitsee keskeisellä paikalla Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä. Alue on pääosin Espoon kaupungin omistuksessa. Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa kodin noin 14 000 asukkaalle. Tehokkain rakentaminen sijoitetaan metroaseman yhteyteen. Osayleiskaavalla mahdollistetaan myös kaupunkimaisen ranta-asumisen kehittäminen julkisine kaupunkitiloineen ja satamineen. Kaavassa osoitetaan varaus kahdelle yhtenäiskoululle.

Osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on kehittää veneilytoimintaan liittyviä palveluja. Merenrantaan voi tulevaisuudessa rakentaa laitureita, uimakoppeja ja vaikkapa rantasaunan. Saaristovenelaituri ja veneilyharrastuksen kasvu ovat sataman kehittämisen lähtökohtia. Osa satama- ja varasto-alueesta tulee toimimaan veneiden säilytysalueena.

Kävelyä ja pyöräilyä edistetään selkein kevyenliikenteen reitein. Finnoon alueen poikki metroaseman kautta kulkee itä-länsisuuntainen pyöräilyn laatureitti. Alueelle muodostetaan lisäksi monipuolinen viheralueverkosto ja täydennetään Espoon rantaraittia. Tärkeä osa osayleiskaavan maankäyttöratkaisua on Finnoon altaan ja Finnovikenin kosteikon keskeisten osien suojelu.

Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava on luonnosvaiheessa

Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava-alue on pinta-alaltaan noin 250 hehtaaria ja sijaitsee Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä. Alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylään, idässä Finnoon osayleiskaava-alueeseen, etelässä merenrantaan ja lännessä Hannusjärven pientaloalueeseen.

Kaitaa–Iivisniemessä on noin 3 600 asukasta ja 400 työpaikkaa. Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa toteutuessaan noin 10 000 asukasta koko kaava-alueelle, joista uusia asukkaita on noin 6 000. Aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkimaiseksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asuntopainotteiseksi alueeksi paikallispalveluineen unohtamatta erityisiä luonto- ja virkistysarvoja.

Kaavassa asumisen lisääminen mahdollistetaan esittämällä uusia asuntoalueita, olevien pientaloalueiden tiivistämistä sekä osalla pientaloalueista myös rakenteen muuttamisen mahdollistamista nykyistä tehokkaammaksi ja kaupunkimaisemmaksi.

Metroasemaseudun ympäristö on esitetty kehitettäväksi tiiviiksi ja palvelutasoltaan monipuoliseksi keskustaksi, johon on toimivat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.

Finnoo ja Kaitaa-Iivisniemi pähkinänkuoressa

  • Finnoon ja Kaitaan alueista rakentuu lähivuosikymmeninä noin 20 000 asukkaan merellinen kaupunginosa.

  • Kaava-alueet ovat osa Länsi-metron kehityskäytävää. Metron liikennöinti Matinkylään käynnistyy elokuussa 2016 ja sen jatkeen Matinkylästä Finnoon kautta Kivenlahteen on tarkoitus toteutua 2020 mennessä.

  • Osayleiskaavat tukevat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joita ovat yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikennemäärien hillintä, alueidenkäytön energiakysymykset, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Helsingin seudun asuntotuotanto, liikenne ja maankäyttö.

Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, p. 0500 607 754
Yleiskaavapäällikkö Marianne Kaunio, p. 043 825 3492
Projektinjohtaja Kimmo Leivo, p. 050 340 9723
 

Esityslista:
Ksl esityslista 10.6.2015

Havainnekuvia Finnoosta:
(Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus)

Havainnekuvia Finnoosta: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit