Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.11.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.11.2018 klo 17.53

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Finnoonkallion asemakaavan. Suunnittelualue sijaitsee Kaitaantien ja tulevan Finnoonsilta -kadun risteysalueella, tulevan Finnoon metroaseman välittömässä läheisyydessä. Kaava-alue on pääosin rakentumaton ja kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on kaavoittaa alue asuinkerrostalojen korttelialueiksi, lähivirkistysalueeksi ja katualueiksi ja näin mahdollistaa tiiviimpää asumista Finnoon tulevan metroaseman läheisyydessä. Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkitekniikan keskusta laatimaan katusuunnitelmat siten, että Kaitaantie ja Finnoonsilta -kaduille syntyy viihtyisää kaupunkiympäristöä ja laadukkaat pyöräilyolosuhteet.

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon Espoon kulttuurikeskusta koskevasta Espoon kulttuuriseura ry:n tekemästä suojeluesityksestä sekä siihen liittyvästä museoviraston lausunnosta. Espoon kaupungin kanta on se, että kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön suojelu on perusteltua määritellä alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Avoin vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi turvaa kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön suojeluarvojen säilymisen merkittävästi paremmin ja aidommin kuin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella tapahtuva suojelu.

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon Tapiolan Heikintorin kauppakeskusta koskevasta suojeluesityksestä. Lausunnon mukaan Heikintorin ja sen ympäristön suojelu on perusteltua määritellä alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Länsimetron toteuttamisen myötä Tapiolan keskus uudistetaan perusteellisesti vaiheittain niin, että Tapiolan perinteinen 1960-luvulla toteutettu ns. Ervin keskusta säilyy ja sitä kehitetään pääosin nykyisen rakennuskannan pohjalta. Heikintorin asemakaava tullaan uusimaan ja uusi asemakaava tulee olemaan merkinnöiltään ja määräyksiltään varsin yksityiskohtainen, koska kysymyksessä on jo toteutetun arvokkaan kauppakeskusrakennuksen ja sen ympäristön kaavoitus. Heikintori ei ole nykyisessä asemakaavassa merkitty suojelluksi, mutta laadittavassa uudessa asemakaavassa rakennus tullaan suojelemaan siten kuin kaavoitusprosessin kuluessa oikeaksi nähdään. Asemakaavan laadinta tapahtuu rinnan Heikintorin uudistamisen hankesuunnittelun ja luonnossuunnittelun kanssa. Kaavoitus tullaan tekemään tiiviissä vuorovaikutuksessa monien sidosryhmien, erityisesti museoviranomaisten kanssa.

Kaupunginhallitus jätti pöydälle lausunnon Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yhteisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi.

Kaupunginhallitus jätti vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen pöydälle ja pyysi siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 26.11.2018.

Kaupunginhallitus sai selostuksen ERP:n tilanteesta sekä viranhaltijan ja luottamushenkilön asemasta konserniyhteisön hallituksessa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 

Finnoonkallio, 442400