Asemakaavoituksen kulku

Kaavoituksen suunnittelu ja päätöksenteko noudattavat pääpiirteissään seuraavia vaiheita: kaavoituksen aloitus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaehdotus, kaavan hyväksyminen ja lopulta kaava tulee voimaan.

Näin merkityissä kaavakohteissa on käynnissä vaihe, jossa voit pyrkiä vaikuttamaan. Merkittävissä kaavahankkeissa osallisille voidaan järjestää asukastilaisuus, esim. tiedotus- ja keskustelutilaisuus tai työpajatyyppinen tilaisuus. Useimmiten tilaisuudet pitetään kaavoituksen alkuvaiheessa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Ajankohdista, jolloin kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua, tiedotetaan kaavakuulutusten yhteydessä kaupungin ilmoituslehdissä (Länsiväylä ja Hufvudstadsbladet) ja kaupungin verkkosivuilla. Jos osallisia on vähän, tiedotetaan kirjeellä. Ajankohtaista tietoa vireillä olevista kaavoista löydät vuosittain ilmestyvästä kaavoituskatsauksesta.

 KAAVOITUKSEN ALOITUS

Aloitteen kaavan laatimiseksi voi tehdä maanomistaja, myös kaupunki. Kaavamuutosta ryhdytään laatimaan, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

Merkittävissä asemakaavoissa kaupunkisuunnittelulautakunta päättää suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS. Suunnitelmassa kerrotaan:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  • mihin kaavoitetaan

  • kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet

  • mitä ja miten suunnitellaan

  • miten kaavan vaikutuksia arvioidaan

  • miten kaavan vuorovaikutus järjestetään

  • miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät

  • kuka kaavaa valmistelee.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan tai asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston. Valmisteluaineisto sisältää yleensä suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja mahdollisesti laadittuja selvityksiä.

 alkuun

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ    

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville mielipiteiden keräämistä varten, kun kaupunkisuunnittelujohtaja on hyväksynyt sen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä määräajan (14/30 pv) teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa. Siihen voi tutustua myös näillä kaupungin verkkosivuilla ja nähtävilläoloaikana ainakin myös lähimmässä asiointipisteessä (ei Espoon keskuksessa). OASin ohella nähtävillä voi olla myös muuta valmisteluaineistoa, kuten viitesuunnitelmia ja jo tehtyjä selvityksiä.

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet voi jättää Espoon kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä. 

alkuun

KAAVAEHDOTUS

 

Kaavaehdotus
Kaavaehdotuksen kaavakartta

Kaavaa laadittaessa arvioidaan hankkeen vaikutukset ja tehdään erilaisia tarkentuvia selvityksiä. Kaavan vaikutuksia esim. rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen, ihmisten elinoloihin sekä luontoon ja maisemaan selvitetään soveltuvin osin. Myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa saadut mielipiteet otetaan huomioon.

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten ja erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta.

Kaavaehdotuksessa kuvataan suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja muun muassa rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Kaavaehdotus sisältää kaavakartan määräyksineen sekä kaavaselostuksen.

 alkuun

KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ   

Kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää ehdotuksen asettamisesta nähtäville ja se voi myös esimerkiksi lisätä määräyksiä, muokata tai palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun. Pienissä kaavoituskohteissa kaavaehdotuksen voi asettaa nähtäville myös kaupunkisuunnittelujohtaja. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa määräajan (14/30 pv). Siihen voi tutustua myös näillä kaupungin verkkosivuilla ja nähtävilläoloaikana ainakin myös lähimmässä asiointipisteessä (ei Espoon keskuksessa).

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä. 

alkuun

KAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot ja päättää, mitä tehdä lähes valmiille kaavalle.

Espoossa kolme eri tahoa voi hyväksyä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen riippuen kaavan merkittävyydestä ja sisällöstä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat sekä asemakaavan muutokset. Mikäli niihin liittyy maankäyttösopimus, kaavan hyväksyy kaupunginhallitus. Merkittävät asemakaavat sekä asemakaavan muutokset etenevät aina valtuustoon saakka hyväksyttäväksi.

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

alkuun


KAAVAN VOIMAANTULO

Kaava tulee voimaan hyväksymisen jälkeen, kun siitä on kuulutettu kaupungin ilmoituslehdissä (Länsiväylä ja Hufvudstadsbladet), jollei kaavasta ole valitettu.

Mikäli hyväksymispäätöksestä on valitettu, valitukset käsitellään tuomioistuimessa. Jos valitukset hylätään, kaava tulee voimaan, kun kaavasta on kuulutettu kaupungin ilmoituslehdissä.

alkuun

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi viranomaiset.

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin.