Asemakaavamuutoksen haku

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus hakea asemakaavan muutosta tietyin edellytyksin. Ennen hakemuksen jättämistä on kuitenkin aina syytä keskustella kaupunkisuunnittelukeskuksessa kyseisen alueen aluearkkitehdin kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta.

Asemakaavaa tai kaavamuutosta haetaan sitä varten laaditulla hakemuskaavakkeella. Voit tulostaa hakemuslomakkeen sivun alalaidassa olevasta liitetiedostosta. Hakemuskaavakkeita saat myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta (Otaniemi, Tekniikantie 15, 2. krs).

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai –haltijan aloitteesta, kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Hakemuskaavake sisältää myös sitoumuksen muutoksen laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta.

Kaavahakemuksen liitteenä tulee olla seuraavat asiakirjat:

  • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta (esim, lainhuutotodistus)
  • kaupparekisteriote, josta selviää allekirjoitusoikeus (esim. asunto-osakeyhtiöt, yritykset tai yhdistykset)
  • asunto-osakeyhtiöllä ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, josta selviää asia ja tarvittaessa kenelle annetaan valtuutus hakea kaavamuutosta
  • tarvittaessa valtakirja.

Täytetty hakemus liitteineen toimitetaan Espoon kaupungin kirjaamoon (PL 1. 02070 Espoon kaupunki tai kirjaamo@espoo.fi)