Kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoittaminen ovat maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa kaupungin kehittäminen sekä luoda perusteet hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kuntien vastuulla on sekä yleis- että asemakaavojen laatiminen. Espoossa kaavat valmistelee kaupunkisuunnittelukeskus.

Kaavoittaminen on usein erilaisten näkemysten, toiveiden ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta erilaiset mielipiteet saataisiin myös esille kaavoituksen aikana.

Kuulutukset


Kuulutukset julkaistaan sähköisesti Espoon internet-sivustoilla suomeksi ja ruotsiksi.

Ajankohtaiset kaavakuulutukset

Tiedote: Espoo muuttaa kuulutuskäytäntöään

Yleiskaavalla suunnitellaan tulevaisuuden Espoota

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan kaupungin tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaava ohjaa asemakaavoituksen laadintaa.

Mikä on asemakaava?

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma. Asemakaavasta ilmenee mitä kaavaan merkitylle alueelle saa rakentaa ja kuinka paljon. Kaavoissa varataan alueet niin asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle kuin virkistysalueille. Asemakaava sisältää myös yksityiskohtaisia merkintöjä ja määräyksiä kunkin alueen rakentamistavasta.
 

Maankäytön luvat

Rakennettaessa joko asemakaavasta poikkeavasti tai asemakaavoittamattomalle alueelle tarvitaan poikkeamispäätös ja / tai suunnittelutarveratkaisu. Uuden rakennuspaikan lohkominen haja-asutusalueella edellyttää kaupungin suostumusta.
Lisätietoja: Siirry Maankäytön luvat -sivuille

Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyntiosoite on Tekniikantie 15, Otaniemi, Espoo.