Högnäsin luonnonläheisen omakotialueen suunnitelmat uudelleen nähtäville

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.2.2021 klo 14.02

Espoon Högnäsiin, Matalajärven ja Bodominjärven maisemiin suunnitellaan väljää luonnonläheistä omakotialuetta noin 260 asukkaalle. Rakentamisen määrä asemakaavassa on merkittävästi vähentynyt, joten se tulee uudelleen nähtäville maalis-huhtikuussa. 

Högnäsissä on arvokasta kulttuuriympäristöä ja Natura 2000-luonnonsuojelualuetta
 

Högnäs on pääosin 1950- ja 1960-luvuilla rakentunut loma-asunto- ja omakotialue, jonka alkuperäinen ilme on hyvin säilynyt. Valtaosa nykyisistä yli 120 rakennuksesta on pienehköjä vapaa-ajan asuntoja ja talousrakennuksia, mutta alueella on myös vakituista asumista.

Högnäs on osa Bodominjärven arvokasta kulttuuriympäristöä ja maisemallisesti ainutlaatuinen. Pohjoisosaltaan yli 30 metrin korkeuteen nousevan kannaksen maaperä on rehevää, mikä on luonut hyvät kasvuedellytykset jaloille lehtipuille ja pihapiirien kulttuurikasvillisuudelle.   
 
Matalajärvi, sen rantaluhdat ja Högnäsin pohjoisosa kuuluvat Natura 2000 -verkostoon ja ne merkitään asemakaavassa luonnonsuojelualueeksi. Kaava ei vaikuta luonnonsuojelualueiden suojelun tasoon. Suojelun toteuttamista ohjaa Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, jota Metsähallitus parhaillaan päivittää. 

Kaava-alue on laajuudeltaan noin 38 hehtaaria ja pääosin yksityisomistuksessa. Pohjois- ja itäosan Matalajärven Natura 2000 -alueeseen kuuluvat maat ovat valtion omistuksessa. Kiinteistöjä on yhteensä yli 60 kappaletta. Alueelle on 2000-luvulla rakennettu vesijohto- ja viemäriverkko.  

Asemakaavoituksella tähdätään väljään lisärakentamiseen 
 

Tavoitteena on säilyttää nykyiset loma-asunnot ja omakotitalot sekä rakentaa maltillisesti lisää. Lisärakentamista mahdollistetaan vanhan kiinteistörakenteen pohjalta kaikille yksityisille maanomistajille vähintään yhden omakotitalon verran.  

“Tonteista muodostuu poikkeuksellisen väljiä. Rakennusten sijoitusta ohjataan siten, että jyrkille rinteille, tärkeille kasvillisuusvyöhykkeille ja rannoille ei rakenneta”, kertoo kaavoitusarkkitehti Aila Valldén. 

Rannat säilyvät mahdollisimman luonnonmukaisina. Maiseman kannalta tärkeä puusto ja istutukset säilyvät. Kaava ohjaa myös hulevesien käsittelyä ja rakentamisen tapaa.  Natura-vaikutusarviointiin perustuen uudessa kaavaehdotuksessa on myös aiempaa leveämmät suojavyöhykkeet rantojen ja luonnonsuojelualueiden suuntaan. 

Katuverkko säilyy pääosin nykyisellään, ja kadut suunnitellaan kapeiksi mutta toimiviksi. Katujen mitoituksessa on varattu tilaa kävely- ja pyörätielle Paciuksentien varressa sekä uusi sijainti linja-autojen kääntöpaikalle nykyistä kauempana Matalajärvestä. 

Kaava-alueen eteläosaan Sointupuistoon varataan tilaa pienelle leikkipuistolle. Bodominjärven yhteisrantoja voidaan kaavan pohjalta kehittää lähivirkistykseen ja venevalkamina. Yleisiä virkistysalueita on lisätty myös kaava-alueen pohjoisosaan, jotta lisääntyvästä asukasmäärästä johtuva virkistyspaine ei ohjaudu suojelualueille. 

Tavoitteena on saada asemakaavaehdotus hyväksyttyä vuoden loppuun mennessä 
 

Asemakaavoitus käynnistettiin, koska alueella oli paljon lupahakemuksina ilmennyttä rakentamispainetta. Lisärakentamisen tasapuolinen osoittaminen ja Natura-vaikutusten arviointi kokonaisuutena toteutuu asemakaavoituksessa paremmin kuin yksittäisten lupakäsittelyiden yhteydessä. 

Valtuusto hyväksyi Högnäsin aiemman asemakaavaehdotuksen vuonna 2014, mutta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen vuoksi se palautui valmisteluun. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuonna 2018 asukasmäärätavoitteen puolittamisesta. Syksyllä 2020 nähtävillä ollut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus selkeytti alueen yleiskaavalliset tavoitteet. Tämän jälkeen asemakaavan Natura-vaikutusten arvio päivitettiin vastaamaan muuttunutta suunnitelmaa ja tarkentuneita suojelun perusteena olevia lajeja.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 3.3.2021 asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. 
Linkki esityslista-aineistoon Espoon verkkosivuilla.  

Nähtävilläolon jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee nähtävillä olosta ja Natura-arviosta saadun palautteen. Lautakunnan jälkeen kaavaa käsittelee kaupunginhallitus ja kaavan hyväksyy valtuusto.   
 

Högnäs, kaavahankkeen verkkosivut

Lisätiedot: 

Kaavoitusarkkitehti Aila Valldén, p. 043 825 1919