Ohjeet asukasvalintaan

Valtion tukemiin vuokra-asuntoihin valitaan asukkaat asunnon tarpeen, varallisuuden ja/ tai tulojen perusteella. Pitkällä (40 vuotta) korkotuella rakennetuissa asunnoissa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ohjeiden mukaan lasketut varallisuusrajat Espoossa ovat:

Henkilöluku 1 2 3 4 5
70 000 87 000 116 000 126 000 136 000

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla henkilöä kohden. Varallisuus tulee arvostaa käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Käyvästä arvosta vähennetään ruokakunnan yhteenlaskettujen velkojen jäljellä oleva määrä.

Lyhyellä (10 vuotta) korkotuella rakennetuissa asunnoissa asukasvalintaperusteena ovat ruokakunnan tulot. Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden. Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan. 

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat laatineet valtion tukemille vuokra-asunnoille yhteiset Asukkaiden valinnan valvontaa koskevat ohjeet (pdf, 409 Kt). Espoossa valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöä ja asukasvalintoja valvoo asuntoyksikkö. Asukasvalinnan valvonta tehdään jälkivalvontana lukuun ottamatta uusien toimijoiden ensimmäisen kohteen asukasvalintoja. Valtion tukemien vuokra-asuntojen omistajien tulee lähettää kerran kuukaudessa tiedot asukasvalinnoista (xlsx, 22 Kt). Myös asunnon vaihtajien tiedot tulee ilmoittaa. Valtion tukemien vuokra-asuntojen omistajien tulee varautua pyydettäessä esittämään vuokra-asuntoihin valittujen ja hakijoiden hakemusasiakirjat sekä antamaan muita laista ilmeneviä selvityksiä asunnoista ja hakijoista. Tiedot asukasvalinnoista lähetetään osoitteeseen:

Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi
Asuntoyksikkö
PL 49
02070 ESPOON KAUPUNKI
aravalvonta@espoo.fi

Lisätietoja

Sami Malin
Asumisasioiden asiantuntija
p. 040 552 5956