Asukasvalintaperusteet

Asukasvalintaperusteet arava- ja korkotukilainoitettuihin asuntoihin

Valittaessa asukkaita arava- ja korkotukilainoitettuihin asuntoihin noudatetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta sekä vuokra-asuntojen korkotuesta annettujen lakien säännöksiä ja näiden lakien nojalla annettuja muita säännöksiä. Asukasvalinnan perusteina ovat em. lakien mukaan hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Hakijat ryhmitellään asunnontarpeen kiireellisyyden perusteella ryhmiin seuraavasti.

Ryhmä 1: erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevat hakijat

 • ulkona ja tilapäissuojissa asuvat
 • yömajoissa asuvat
 • hoito- ja huoltokodeissa asuvat
 • matkustajakodissa tai muussa tilapäismajoituksessa asuvat
 • tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat
 • asumiskelvottomassa asunnossa asuvat
 • muuttovelvoitteen alaiset hakijat
 • erittäin ahtaasti asuvat (vähintään 3 henkilöä/huone)
 • vanhempien luona, alivuokralaisena tai yhteiskäyttöisessä asunnossa asuvat
 • hakija on muuttamassa pääkaupunkiseudulle, jossa hakijalla on työpaikka
 • muu erittäin painava peruste

Ryhmä 2: kiireellisessä asunnontarpeessa olevat hakijat

 • ahtaasti asuvat (yli 1 henkilö, mutta alle 3 henkilöä/huone)
 • puutteellisesti varustetussa asunnossa asuvat (puuttuu esim. lämmin vesi tai keskuslämmitys)
 • hakijalla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset
 • muu vastaava peruste

Ryhmä 3: asunnontarpeessa olevat hakijat

 • nykyisen asunnon varustetasoa, sijaintia tms. muuttamaan pyrkivät hakijat
 • muu peruste

Varallisuusrajat arava- tai korkotukivuokra-asuntoon

Arava- tai korkotukivuokra-asunnon asukkaaksi ei valtioneuvoston asetuksen mukaan saa valita, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon ilman valtion tukea.

Muutoin varallisuus otetaan huomioon asukkaaksi valitsemiseen vaikuttavana tekijänä.

Hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus tulee ottaa huomioon, jollei sen arvo ole vähäinen ja jollei se ole välttämätön hakijan elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut ohjeet varallisuuden huomioon ottamisesta asukasvalinnassa  (Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin, päivitetty 12.2.2014). ARA suosittelee, että kunnat määrittävät vuosittain varallisuuden enimmäisrajat.  ARAn ohjeiden mukaan lasketut varallisuusrajat Espoossa ovat:

Henkilöluku

1

2

3

4

5

€ 

66 000

82 000

109 000

  119 000

129 000

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla henkilöä kohden.

Varallisuus tulee arvostaa käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Käyvästä arvosta vähennetään ruokakunnan yhteenlaskettujen velkojen jäljellä oleva määrä.