Virtavesitalkoot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Virtavesikunnostuksilla tarkoitetaan purojen ja jokiuomien kunnostamista ekologisen tilan parantamiseksi, vaelluskalojen ja rapujen luontaisen lisääntymisen edistämiseksi ja maiseman kohentamiseksi.

Ajankohdat

Virtavesitalkoita järjestetään yleensä syksyisin. Ajankohta saattaa kuitenkin vaihdella riippuen kunnostettavasta kohteesta ja virtaveden kalastosta.

Suunnitelma ja suunnitteluapuaVirtavesikunnostus

On erittäin tärkeää suunnitella kunnostukset etukäteen ja koota tarvittavat perustiedot. Perustietoja ovat esim. puron tilaan vaikuttavat tekijät, suojeluarvot, vedenlaatutiedot sekä maa- ja vesialueen omistajatiedot. Virtavesikunnostustahoja, joista voi kysyä neuvoa kunnostuksiin ja suunnitelmien tekoon ovat esim. Uudellamaalla toimiva Virtavesien hoito yhdistys (Virho ry) ja Espoo-Mankin kalastusalue. Näihin kannattaa olla mahdollisimman alussa yhteydessä. Lisäksi muita tahoja joista voi kysyä suunnitteluapua ovat Uudenmaan ELY–keskus, vesiensuojeluyhdistykset sekä vesialan konsulttitoimisto. Kunnostustalkoita on mahdollista toteuttaa pienin kustannuksin. Kustannuksia syntyy mm. toimenpiteiden suunnittelusta, materiaalien hankinnasta ja konetyöstä.

Purokunnostustalkoita voidaan tehdä eri tavoin

Talkoissa esimerkiksi monimuotoistetaan puroa lisäämällä uomaan ja sen reunoille kiviä ja puuainesta sekä kaloille kutusoraikkoa. Puroihin istutetaan kasvillisuutta eroosion estämiseksi ja uomaa varjostamaan. Vesistä poistetaan tukottavia patoja ja siivotaan uomaa roskista.

Talkoita varten tarvitset luvat

Kunnostuksiin tarvitaan aina vesialueen- ja maanomistajien luvat. Muu luvantarve arvioidaan tapauskohtaisesti Uudenmaan ELY-keskuksessa ja tarvittaessa aluehallintovirastossa (AVI). Kunnostusten alkuvaiheessa kannattakin olla yhteydessä Espoon kaupunkiin ja ELY-keskukseen. Purojen kunnostusta säätelee ensisijaisesti vesilaki.

Virtavesikunnostukseen voi hakea rahoitusta

Purojen kunnostamisia rahoitetaan jossain määrin maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön määrärahoilla sekä kalatalouden edistämisrahoilla. Näitä voi hakea Uudenmaan ELY-keskuksesta. Espoon kaupunki on myös tukenut purokunnostustalkoita. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa kysyä rahoitusmahdollisuuksia Espoon kaupungin ympäristökeskuksesta.