Ympäristövalvonnan luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelulakien, -asetusten ja -määräysten perusteella eri toimijat ovat velvoitettuja antamaan ilmoituksia, rekisteröimään toimintaansa tai hakemaan lupia. Osa luvista ja ilmoituksista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä ovat maksullisia. Tarkempaa tietoa lupien ja ilmoitusten maksullisuudesta löytyy Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta ja maksutaulukosta.

Jätevesilupa haja-asutusalueelle

Viemäriverkostoon kuulumattoman kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava, että jätevedet käsitellään vaatimusten mukaisesti. Jäteveden käsittelystä säädetään asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNA 157/2017).


Vanhan kiinteistön jätevesijärjestelmä on saneerattava asetuksen vaatimalle tasolle 31.10.2019 mennessä. Jos tehostetaan olemassa olevaa jätevesijärjestelmää tai rakennetaan uusi järjestelmä, tätä koskeva asetuksen mukainen suunnitelma (VNA 157/2017) on liitettävä rakennusvalvonnalle tehtävään toimenpidelupahakemukseen.

Hae lupaa.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa (ELY-keskus)

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (VNA 843/2017 eli ns. MARA-asetus). Asetuksen mukaan eräiden jätteiden, esimerkiksi betoni- ja tuhkajätteiden käyttöön maanrakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Asetusta sovelletaan yli 500 tonnin jätesijoituksille.

Tee ilmoitus.

Jätteiden hyödyntäminen sijoittamalla maaperään (kunta)

Jätteiden hävittäminen hautaamalla maaperään on kielletty. Esimerkiksi betoni- ja tiilijätteen sijoittaminen maaperään korvaamaan luonnonaineksia voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin hyväksyä, kun sijoituksesta ilmoitetaan Espoon ympäristökeskukselle. Jätteen sijoittaminen maaperään tulee tehdä ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos jätteen sijoittaminen on ammattimaista tai laitosmaista, sovelletaan eri menettelyjä.

Tee ilmoitus.

Koeluonteinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan luvan.

Tee ilmoitus

Käytöstä poistetun öljysäiliön tai muun kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Käytöstä poistettu maanalainen öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö on puhdistutettava ja nostettava. Säiliötä ei tarvitse nostaa, mikäli se on ennen 1.3.2005 asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen nostovelvollisuudesta, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

Hae lupaa.

Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeaminen

Lannan levittäminen pellolle on kiellettyä marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos poikkeuksellisen märän syksyn vuoksi pellot eivät kanna koneita. Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on 30.11. Poikkeamisesta on ilmoitettava Espoon ympäristökeskukselle 30.10. mennessä.

Tee ilmoitus.

Lannan varastointi aumassa

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy. Aumausilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista Espoon ympäristökeskukselle.

Tee ilmoitus.

Maa-aineslupa

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa. Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kotitarveoton määrä on kuitenkin enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa Espoon ympäristökeskukselle ottamispaikan sijainti ja laajuus.

Maa-ainesluvan lomakkeet:

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on usein tehtävä meluilmoitus. Ilmoitus on tehtävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Meluilmoituksen tarve riippuu muun muassa työajoista, työn kestosta ja työstä aiheutuvasta häiriöstä. Esimerkiksi murskaustyöt, moottoriurheilukilpailut, pitkäkestoiset louhinta- ja paalutustyöt, muut erityisen meluisat rakennus- ja purkutyöt sekä suuret ulkoilmakonsertit edellyttävät tiedottamisen lisäksi yleensä myös meluilmoituksen. Myös erityisen häiritsevää melua aiheuttavat suuret yleisötapahtumat, lentonäytökset, yleisölennätykset tai ilotulitukset saattavat edellyttää meluilmoitusta.

Meluavien toimintojen meluilmoituksen tarve on kuvattu tarkemmin Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä. Ole etukäteen hyvissä ajoin yhteydessä ympäristökeskukseen, jos et ole varma meluilmoituksen tarpeellisuudesta. Ilmoitusta koskevassa päätöksessä ympäristökeskus antaa tarvittavat määräykset tilapäisten töiden ja tapahtumien melun torjumiseksi.

Tee ilmoitus.

Pienten energiantuotantolaitosten, asfalttiasemien, polttonesteiden jakeluasemien ja kemiallisten pesuloiden toiminnan rekisteröinti

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus Espoon ympäristökeskukselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröintiohjeet ja lomakkeet:

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maaperän aineksen poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä kuitenkin ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus ELY-keskukselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen aloittamista.

Tee ilmoitus.

Poikkeukselliset tilanteet

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle.

Tee ilmoitus.

Sataman ilmoittaminen

Mikäli satama ei tarvitse toimintaansa varten ympäristölupaa, sataman tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Uudesta satamatoiminnasta ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus sisältää jätehuoltosuunnitelman. Jatkossa sataman tulee tarkistaa jätehuoltosuunnitelmansa vähintään kolmen vuoden välein ja myös tarkistamisesta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Tee ilmoitus.

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin liittämisestä ohjeineen

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Lain tavoitteena on turvata hyvälaatuinen talousvesi sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Espoon ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesiviemäriin lain 11 §:ssä määritellyin perustein. 

Hae vapautusta.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulaissa säädetään siitä, mihin toimintaan tarvitaan ympäristölupa.

Hae lupaa.

Ympäristöä haittaava rakennustyö

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten kivi- ja metallirakenteiden kunnostustyötä tekevän on tehtävä Espoon ympäristökeskukselle työstä ilmoitus vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden vähäisestä puhdistuksesta, kunnostuksesta tai paikkauskorjauksesta.

Tee ilmoitus.

Lisätietoja luvista ja ilmoituksista sekä lisää ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen lomakkeita.