Ympäristölautakunta myönsi Kulmakorpi I:n louhintatöille ympäristöluvan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.11.2016 klo 15.10

Espoon ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Espoon kaupunkitekniikan keskuksen hankkeelle, jossa louhitaan teollisuus- ja työpaikka-alue Kulmakorpi I -nimiselle asemakaava-alueelle. Kaavan toteuttaminen vaatii noin 6,2 miljoonan tonnin louhintaa, ja louhinnat aloitetaan valtuuston hyväksyttyä alueen asemakaavan.

Louhinnan aikana halutaan mahdollistaa alueelle myöhemmin asemakaavan mukaiset toiminnat ja niihin varaudutaan jo louhintavaiheessa. Jotta alueen käyttäminen teollisuus- ja työpaikka-alueena olisi mahdollista, alueen luonnonkallio louhitaan tasaiseksi kentäksi. Samalla alueelle louhitaan sopivia sijoituspaikkoja sähkö- ja vesijohtoja sekä muita kunnallistekniikan rakentamisen tarpeita varten.

Luonnonkalliosta syntyvää louhetta murskataan alueella ja syntynyt murske myydään. Hankkeen kesto riippuukin siitä, miten hyvin louhinnasta syntynyt murske saadaan myytyä käytettäväksi Espoon tai Helsingin erilaisissa rakennuskohteissa. Tämän johdosta louhinnoissa voi olla katkoksia, ja hanke voi kestää jopa kymmenen vuotta.

Louhinnan pöly-, melu- ja tärinähaittoja vähennetään

Hankealueen louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva pöly, äänet ja tärinä kantautuvat lähimmille asuinalueille. Pölyhaittoja vähennetään koteloimalla ja peittämällä murskaimet ja seulat. Lisäksi louhitun kiven putoamiskorkeus pidetään mahdollisimman matalana ja louhinnasta syntyviä kasoja ja alueen kulkuväyliä kastellaan. Murskain on louhoksen pohjalla, jolloin louhintaseinämät myös rajoittavat pölyn ja melun leviämistä.

Meluhaittoja lähialueen asukkaille on vähennetty rajoittamalla eniten meluava kallion poraus ja räjähdystoiminta loppuvaksi klo 18 mennessä. Murskausta louhoksella on lupa tehdä klo 21 asti. Melun lieventämiseksi on lisäksi rajoitettu räjäytettävän kentän kokoa ja räjäytyspanosten suuruutta.

Haittojen torjunnan vaikutuksia seurataan mittauksien avulla

Melumittaus louhosalueella tehdään ennen louhinnan aloittamista, ja sen jälkeen kahden vuoden välein Kolmperässä, Histassa ja Arkiniityn alueella. Pölymittaus tehdään louhinnan etenemissuunnan mukaisesti alkuvaiheessa itäpuolen asutuksen luona ja louhinnan loppuvaiheessa Kolmperässä. Tärinämittauksia tehdään jatkuvasti. Kaikista mittauksista tehdään yksityiskohtaiset suunnitelmat Espoon ympäristökeskukselle, joka valvoo suunnitelmien toteutumista.

Talousvesikaivot kartoitetaan ja niistä otetaan vesinäytteet ennen louhinnan aloittamista

Myös alueen talousvesikaivot kartoitetaan - kaivoista otetaan vesinäyte ja kaivoille laaditaan kaivokortit. Kaivojen omistajiin ollaan yhteydessä ja vesinäytteen otosta sovitaan omistajien kanssa ennen louhinnan aloittamista. Kaivonomistajat saavat myös halutessaan tiedon kaivonsa vedenlaadun tuloksista.

Ympäristölautakunnan päätökset 9.2.2017 pidetystä kokouksesta ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjasta

Lisätietoja ympäristöluvasta:
Ympäristötarkastaja Harri Anttila, Espoon ympäristökeskus, puh. 043 826 5219, harri.anttila@espoo.fi