Rakennuslupa

Rakennusluvalla tarkoitetaan uudisrakennus- laajennus- ja muutoslupia. Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupa tarvitaan sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§

Lupahakemuksen valmistelu

Rakennusluvan hakemista valmistellessa hankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa, että hänen käytössään on pätevät suunnittelijat ja että rakennuspaikkaan kohdistuvat luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Hankkeeseen ryhtyvä kerää suunnittelun lähtöaineiston yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa sekä varmistaa että pääsuunnittelija sopii ennakkoneuvottelun alueen lupavalmistelijan kanssa.

1. Rakennushankkeen suunnittelijat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on esitetty ympäristöministeriön ohjeessa suunnittelijoiden kelpoisuudesta. Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija.

Rakennushankeen vastuulliset suunnittelijat tulee valita siten, että heillä on tosiasialliset edellytykset hoitaa tehtävänsä määräysten ja asetusten edellyttämällä tavalla. Ilmoitetun vastuullisen suunnittelijan valinnassa on kelpoisuuden lisäksi otettava siis huomioon se, että hänen tulee olla rakennustyömaan käytettävissä koko rakennustyön ajan, koska hänen tehtäviinsä kuuluu mm. suunnitelmien ja selvitysten toimittaminen rakennusvalvontaan, tarvittavien työnaikaisten muutossuunnitelmien laatiminen ja osallistuminen rakennustyön valvontaan siten kuin on erikseen määrätty tai aloituskokouksessa osoitettu.

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat
Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset
Suunnittelijoiden ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun kautta

2. Suunnittelun lähtötiedot

Asemakaava-alueella rakennushankkeen tulee olla voimassa olevan asemakaavan mukainen ja tontti tulee olla mitattu ja rekisteröity ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää.

Mahdollisista kaavatulkinnoista, kaupunkikuvallisista ratkaisuista ym. tulee varmistua neuvottelemalla alueen lupakäsittelijän kanssa riittävän ajoissa. Jos hanke poikkeaa vähäisesti säännöksistä tai kaavasta, on varmistettava rakennusvalvonnan kanta poikkeamiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että poikkeaminen edellyttää aina tontin tai alueen käyttöön liittyvää erityistä syytä. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, esteettömyyden, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

Hankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa edellyttävätkö poikkeamiset mahdollisesti poikkeamispäätöstä. Mikäli asemakaavasta tai rakentamista koskevista säännöksistä poiketaan vähäistä enemmän, tulee hankkeelle hakea poikkeamispäätös Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta ennen rakennusluvan hakemista.

Espoon asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta jolla rakennuslupien hakeminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveratkaisua (Espoon kaupungin rakennusjärjestys 28 §).

Hankkeeseen ryhtyvä tai pääsuunnittelija selvittää ja hankkii ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä seuraavat rakennuspaikkaan liittyvät keskeiset lähtötiedot ja aineiston:

 • rakennuslupakartta-aineisto (käsittää mm. asemakaavakartan määräyksineen ja kiinteistörekisteriotteen)
 • poikkeamispäätös tarvittaessa
 • suunnittelutarveratkaisu tarvittaessa
 • vesijohdon ja viemärin liitoskohtalausunto
 • katukorkeusilmoitus
 • mahdolliset maanalaiset johdot
 • korjattavan rakennuksen kuntokartoitus ja mahdollinen rakennushistoriallinen selvitys
 • selvitys rakennuspaikasta eli
  • rakennuspaikan lähtötilanne sekä tontin ympäristön rakennuskanta (valokuvia)
  • rakennuspaikan korkeudet (pintavaaitus, katukorkeusilmoitus)
  • rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet (pohjatutkimus, perustustapalausunto, pohjaveden korkeusasema)
  • rakennuspaikan terveellisyys (esim. selvitys mahdollisesta pilaantuneesta maaperästä ja sen puhdistuksesta, ilmanlaatu- ja meluselvitys)
  • tonttialueen kuivatus sekä luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen
  • hulevesien käsittely
  • vedensaanti ja kiinteistökohtainen jätevesien käsittely verkostojen ulkopuolella

Asemakaavasta poikkeaminen

Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Espoon kartta-aineistot

3. Ennakkoneuvottelu

Ennakkoneuvotteluissa lupakäsittelijän kanssa käydään läpi luvan myöntämisedellytysten kannalta olennaiset kysymykset kuten asemakaavamääräykset, rakennusoikeuden käyttö, rakentamisen vaikutukset naapureihin ja ympäristöön, kaupunkikuvalliset kysymykset, palotekniset kysymykset, rakennusten perustamisolosuhteet ja rakennusten purkaminen sekä hankkeen tavoitteet energiatehokkuuden ja esteettömyyden suhteen.

Samalla todetaan myös hankkeen vaatimustaso ja siitä seuraavat suunnittelijoille asetettavat kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi pyritään mm. selvittämään mahdolliset muut hankkeen luonteesta johtuvat viranomaistahot, joihin hankkeeseen ryhtyvän olisi syytä olla yhteydessä ennen lupahakemuksen jättämistä. 

Ennakkoneuvottelusta sovitaan alueen lupakäsittelijän kanssa ja sen järjestämisestä huolehtii pääsuunnittelija.

Ennakkoneuvottelu 1 (lupaprosessin aloituskokous)


Kaupunkikuvallinen selvitys rakennuksen korjaus- ja muutoshankkeissa