Purkulupa ja purkuilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus. 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamisluvan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutumista. (MRL 127 § ja 139 §)

Rakennuksen purkaminen

Tarvittavat asiakirjat ja liitteet

  •     Lupahakemuslomake (luvan hakijana voi olla kiinteistön omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö)
  •     Asemapiirros, jolla esitetään purettavat rakennukset
  •     Virallinen karttaote
  •     Valokuvia rakennuksesta
  •     RK 9-lomake kahtena kappaleena
  •     Selvitys purkujätteen käsittelystä  kahtena kappaleena
  •     Tietyissä tapauksissa purkamissuunnitelma (RakJ 34 §), sekä naapurien kuuleminen

Purkamispaikalla on ilmoitettava purkamishakemuksen vireilläolosta ja purkamistyölle tulee hyväksyttää vastaava työnjohtaja. Uudisrakennusluvan yhteydessä ratkaistaan rakennuspaikalla olevien rakennusten purkaminen.

Purkamisilmoitus

Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen.

Purkamisaikomuksesta on kuitenkin kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. (MRL 127 §)

Tarvittavat asiakirjat ja liitteet

  •  Kirjallinen vapaamuotoinen ilmoitus.
  •  Pohjakartta, jolla esitetään purettava rakennus.
  •  Valokuvia rakennuksesta