Luvan hakeminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hankkeeseen haetaan määräysten mukainen lupa, rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä ryhmä tarvittavien alojen asiantuntemusta.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijät antavat ohjeita ja neuvoja sekä tarvittavista luvista että lupamenettelystä. Lupakäsittelijöiden aluejako ja yhteystiedot löytyvät Rakennusvalvontakeskuksen etusivulta.

Rakennuslupakäsittelyn ja päätöksenteon vaiheet on tiivistetty neljään vaiheeseen. Tilastoa-otsikon alta löydät ajantasaista, kuukausittain päivittyvää tietoa lupahakemusten käsittelyajasta sekä käsittelyssä juuri nyt olevien hankkeiden lukumäärästä.

Rakennuslupaprosessi (pdf)

1. Ennakkokäsittely

2. Lupakäsittely

3. Lupapäätös

4. Muutoksenhaku

5. Tilastoa saapuneista ja päätetyistä luvista sekä käsittelyajoista

1. Ennakkokäsittely käynnistää lupaprosessin

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa painotetaan ennakkokäsittelyn merkitystä. Rakennushankkeen rakennuttaja ja pääsuunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelun käynnistyessä. Siten tulee käytyä riittävän ajoissa läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat edellytyksiin myöntää lupa. Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella varmistetaan, että lupahakemus kaikkine liitteineen on riittävän kattava, suunnitelmat kaavan ja määräysten mukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva. Tämän jälkeen lupahakemus voidaan jättää käsittelyyn.

Keskeinen osa Espoon rakennusvalvontakeskuksen ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että suunnitteluun on kytketty hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.

Lupahankkeen käynnistämiseksi lupa perustetaan sähköiseen asiointipalveluun, missä pyydetään ennakkokäsittelyä viestikentän kautta ennakkokyselyllä. Lupahankkeen perustajan (usein pääsuunnittelija) tulee huolehtia, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lukuoikeus kyseiselle hankkeelle.

Ennakkoneuvottelu 1 (ns. lupaprosessin aloituskokous)

Ennakkoneuvottelu keskittyy pääasiassa suunnittelun lähtötietoihin ja kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Lisäksi käydään läpi myös suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin mahdollisesti liittyviä kysymyksiä.

Pääsuunnittelija esittelee rakennussuunnittelun perusteet, rakennussuunnittelun tärkeimmät tekniset lähtöarvot sekä etukäteen ennakkoneuvottelu 1:n asialistaan nostamansa keskustelua vaativat asiat. Asialista toimii myös lupahakemukseen liitettävänä muistiona asioista, mitkä vaativat vielä huomiota.

Kaupunkikuvatoimikunta

Ennakkoneuvottelussa todetaan, tuleeko hanke edelleen esitellä Espoon rakennusvalvonnan kaupunkikuvatoimikunnalle. Siihen tarvittava esittelyaineisto laaditaan ennakkoneuvottelussa 1 käydyt keskustelut huomioiden.