Rakennuslupa myönnetään kiinteistörekisteriin merkitylle tontille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.8.2017 klo 10.00

Rakennuslupa voidaan myöntää voimassa olevan asemakaavan ja sitovan tonttijaon mukaiselle tontille, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Espoossa asemakaava-alueella olevien tonttien tonttijaosta ja lohkomisesta sekä kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunkimittaus.

Sitovan tonttijaon mukaiselle tontille, ennen tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin, voidaan rakennuslupapäätöksen yhteydessä erityisestä syystä myöntää vähäinen poikkeaminen tontin rekisteröimättömyydestä edellyttäen että:

  • Tonttijako on hyväksytty ja lainvoimainen,

  • tontin lohkomishakemus on vireillä,

  • kaupunkimittausyksikkö puoltaa poikkeuksen myöntämistä,

  • rakennusluvan myöntämiselle ja käsittelemiselle ennen tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin on erityinen, perusteltu syy.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee itse seurata tonttijaon hyväksymistä ja lainvoimaisuutta, sekä lohkomishakemuksen vireilletuloa. Kun tonttijako on hyväksytty ja lainvoimainen sekä lohkominen vireillä, voi lupahakemuksen saattaa vireille. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi selvitys tonttijaon hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta sekä lohkomisen vireilläolosta.

Lisätietoa rakennuslupahakemuksen käsittelyyn liittyvistä asioista saa oman .