Metsänhakkuu

Metsänhakkuuseen tarvitaan maisematyölupa asemakaava-alueella. Maisematyölupa tarvitaan myös usein alueilla, joilla ollaan laatimassa tai muuttamassa asema- tai yleiskaavaa. Toimenpiteet ovat lisäksi luvanvaraisia yleiskaava- tai ranta-asemakaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään.

Toimenpiderajoitukset

Luvan tarpeellisuus


Maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat.

Arviota luvanvaraisuudesta voit pyytää kaupunkisuunnittelukeskuksesta

Käsittely

Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot.

Luvan ratkaisee hankkeen sijainnista ja laajuudesta riippuen kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkisuunnittelukeskuksen viranhaltija tai rakennusvalvontakeskuksen viranhaltija (rakennuspaikkaa koskevat hankkeet).

Lupapäätökseen voidaan ottaa toimenpiteelle asetettavia tarpeellisia määräyksiä. Päätökseen on aina liitetty oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus.

Päätöksen noudattamista valvoo rakennusvalvontakeskus.

Lainvoimaisuus

Hakijan tulee ennen maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen ryhtymistä varmistaa päätöksen lainvoimaisuus joko Espoon kaupungin kirjaamosta (puh. 09-816 56000) tai Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta (puh. 029 56 42000).