Katu- tai puistoalueen hankkeet

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella. Lupaa tarvitaan myös usein alueilla, joilla ollaan laatimassa tai muuttamassa asema- tai yleskaavaa. Toimenpiteet ovat lisäksi luvanvaraisia yleis- tai ranta-asemakaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään.

Toimenpiderajoitukset

Luvan tarpeellisuus

Maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat.

Arviota luvanvaraisuudesta voit pyytää kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Käsittely

Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot.

Luvan ratkaisee hankkeen sijainnista ja laajuudesta riippuen kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkisuunnittelukeskuksen viranhaltija tai rakennusvalvontakeskuksen viranhaltija (rakennuspaikkaa koskevat hankkeet).

Lupapäätökseen voidaan ottaa toimenpiteelle asetettavia tarpeellisia määräyksiä. Päätökseen on aina liitetty oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus.

Päätöksen noudattamista valvoo rakennusvalvontakeskus.

Lainvoimaisuus

Hakijan tulee ennen maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen ryhtymistä varmistaa päätöksen lainvoimaisuus joko Espoon kaupungin kirjaamosta (puh. 09-816 56000) tai Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta  (puh. 029 56 42000).