Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Välttämättömästä ja toistuvasta toisen henkilön avun tarpeesta on kyse sekä

 • silloin kun avun tarve on sekä määrällisesti runsasta että
 • silloin kun se on jatkuvaluonteista tai määrällisesti vähäisempää, mutta toistuvaa.

Jos henkilön avun ja avustamisen tarpeet perustuvat pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, häntä voidaan tukea muulla sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimella.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen

Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua järjestetään kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen järjestetään henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Espoossa on käytössä henkilökohtaisen avun järjestämisessä kolme toteutustapaa

 • työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii avustajan työnantajana
 • sähköinen palveluseteli , jossa vammainen henkilö itse valitsee ja tilaa tarvitsemansa avun toteuttajan kaupungin hyväksymistä palvelusetelituottajista
 • ostopalvelu, jossa kaupunki valitsee palveluntuottajan ja tilaa henkilökohtaisen avun vammaiselle henkilölle.

Järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin palveluihin ja tukitoimiin.

Työnantajamalli: henkilökohtaisen avustajan palkanmaksu

Työsopimuslain mukaan tuntipalkkaisille työntekijöille tulee maksaa palkka vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Jos työntekijäsi ovat tuntipalkkaisia, joille Espoon kaupunki maksaa palkan, tulee sinun toimittaa tuntilomake vammaispalveluihin kaksi kertaa kuussa:

 • Työtunnit ajalta 1. – 15. päivä → palauta tuntilomake vammaispalveluihin 20. päivä mennessä.         Palkanmaksupäivä on seuraavan kuun 15. päivä.
 • Työtunnit ajalta 16. – kuun viimeinen päivä → palauta tuntilomake vammaispalveluihin 5. päivä mennessä. Palkanmaksupäivä on palautuskuun viimeinen päivä.

Jos työntekijäsi ovat kuukausipalkkaisia, joilla on säännöllinen viikkotyöaika ja joille Espoon kaupunki maksaa palkan, tulee sinun toimittaa kuukauden tuntilomake vammaispalveluihin seuraavan kuun 5. päivä mennessä. Kuukausipalkkalaisen palkanmaksupäivä on kuun viimeinen päivä. Lisät maksetaan tuntilistojen perusteella kuukauden viimeinen päivä.

Lisätietoja

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus

Sosiaalityö ja palveluohjaus

Henkilökohtaisen avun neuvonta ja ohjaus