Tiivis tuki perheelle

Lapselle nimetty lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa ohjata lapsen ja nuoren sekä perheen lastensuojelun tiivistä tukea tarjoaviin palveluihin. Näitä palveluja ovat tehostettu perhetyö, avohuollon sijoitus ja perhekuntoutus.

Poijupuiston lastensuojelupalvelut

Tehostettu perhetyö 

Tehostettu perhetyö tukee lastensuojelun asiakasperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Palvelut on suunnattu 13–17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Perheen osallistuminen työskentelyyn on vapaaehtoista. Työskentely edellyttää perheeltä muutoshalukkuutta ja sitoutumista. Työtä tehdään koko perheen kanssa. Painopiste on perheen kotona ja se perustuu perheen voimavarojen vahvistamiseen.

Työskentelyn tavoitteet nuoren ja perheen kanssa perustuvat alueen sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Nuori, perhe, sosiaalityöntekijä ja vastuuohjaajat sitoutuvat neuvotteluissa yhteisesti sovittuihin asioihin. Perheiden tilannetta, tuen tarvetta ja palveluiden määrää arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa säännöllisin väliajoin. Perhettä tavataan pääasiallisesti arkisin klo 7–20, tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Yhteystiedot
Kivenlahdenkatu 1 B, 2. krs., 02320 Espoo
PL 32217, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Vastaava ohjaaja
Arja Lehikoski
p. 050 344 3112
arja.lehikoski@espoo.fi

ks. Poijupuiston oma sivu

Auroran lastensuojelupalvelut

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö ja avoarviointi on 7–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitettu lastensuojelun avohuollon palvelu. Tehostettu perhetyö on kotona tehtävää intensiivistä perhetyötä. Työskentelyssä on aina mukana koko perhe. Kotona tehtävä avoarviointi on lapsen ja tämän perheen tilanteen ja tuen tarpeen arviointia yhteistyössä perheen ja viranomaisverkoston kanssa.

Yhteystiedot
Kuusikodinmäki 7
02820  ESPOO

Vastaava ohjaaja
Anna Lena Karlsson-Finne
p. 043 816 6043
anna.karlsson-finne@espoo.fi

Lystimäen lastensuojelupalvelut

Tehostetun perhetyön erityisratkaisut

Tehostetun perhetyön erityisratkaisut räätälöivät kotiin tuotua perhetyötä etenkin 16–17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Palvelut ovat muodoltaan joustavia ja yksilöllisiä, mutta samalla tavoitteellisia ja tiivistä työskentelyä myös perheeltä edellyttäviä. Työ tapahtuu perheen kotona ja edellyttää tilannetta, jossa lapsi voi asua kotonaan. Palvelut ovat vapaaehtoisia, mutta vaativat sitoutumista. Asiakasta tavataan noin kolme kertaa viikossa ja lisäksi pidetään yllä puhelinkontaktia perheeseen.

Työn tavoitteet ovat nuoren, vanhempien, sosiaalityöntekijän ja Lystimäen ohjaajien yhteisesti laatimia. Ne voivat liittyä jo itsenäistymistä kohti kulkevan nuoren tukemiseen tilanteessa, jossa nuoren elämänhallinnassa on pulmia. Ne voivat liittyä myös vanhempien voimavarojen säilyttämiseen nuorisoikäisen vanhempana tai tilanteen selkiytymiseen silloin, kun todellisuus tuntuu vyyhtimäiseltä ongelmakimpulta.

Palveluihin pääsee sosiaalityöntekijän ja asiakasohjausryhmän kautta. Palveluiden saaminen edellyttää lastensuojeluasiakkuutta.

Tarjoamme monipuolisia työskentelytapoja ja sitoudumme joustavuuden, asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja tavoitteellisuuden arvoihin.

Vastaava ohjaaja
Sirpa Alaranta
p. 046 877 3527

sirpa.alaranta@espoo.fi

Puhelinpäivystys klo 20-08 välisenä aikana p. 046 877 1162

Esitteet:

Avohuollon sijoitus ja perhetyö

Avohuollon sijoitus tulee kyseeseen silloin, kun perheessä on tilanne, jonka rauhoittamiseksi nuoren väliaikainen asuminen kodin ulkopuolella katsotaan toimivaksi ratkaisuksi. Lystimäen lastensuojelupalveluiden tiloissa on 7-paikkainen osasto nuorille. Työskentely nuoren kanssa tapahtuu ensisijaisesti osastolla ja vanhempien kanssa työskennellään sekä kotona että Lystimäen tiloissa.

Työn tavoitteet määrittyvät yhdessä sosiaalityöntekijän, nuoren, vanhempien ja Lystimäen henkilökunnan kanssa. Keskeinen tavoite on löytää ratkaisuja toimimattomaan perhetilanteeseen, tavalla johon nuori ja perhe itse voi sitoutua. Työ edellyttää vanhemmilta osallistumista sovittuihin tapaamisiin ja nuorelta halukkuutta asua väliaikaisesti Lystimäessä. Työskentelyjakso on kerrallaan noin kolme kuukautta, jonka jälkeen arvioidaan yhdessä perheen kanssa työn vaikuttavuutta ja palvelun tarvetta. Nuoren palatessa kotiin avohuollon sijoituksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa työtä kotona tapahtuvana perhetyönä.

Nuoren väliaikainen kodin ulkopuolella asuminen ei tee muutoksia vanhempien huoltajuuteen, huoltajuus säilyy vanhemmilla vaikka nuori väliaikaisesti asuu osastolla. Palveluihin ohjaudutaan sosiaalityöntekijän ja asiakasohjauksen kautta. Palveluiden saaminen edellyttää lastensuojeluasiakkuutta.

Tarjoamme viihtyisän ympäristön asumiselle ja sitoudumme joustavuuden, asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja tavoitteellisuuden arvoihin.

Yhteystiedot: 
Lystimäen lastensuojelupalvelut
Isoistentie 2
02200 ESPOO
PL 20202, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Vastaava ohjaaja
Linda Ojanen
p. 050 595 9738
linda.ojanen@espoo.fi
Ohjaajat p. 046 877 1162

Lystimäen asumisharjoittelu on tarkoitettu 17-vuotiaille lastensuojelun avohuollon asiakkaille

Harjoittelun aikana nuori oppii taitoja, joita tarvitaan itsenäisessä elämässä. Tavoitteena on, että täysi-ikäisenä nuori hallitsee omat arkirutiininsa, pystyy pitämään oman asunnon siistinä ja rauhallisena sekä hoitamaan asumiseen liittyvät kustannukset. Asumisharjoittelu voi antaa mahdollisuuden myös perheelle rauhoittaa kotitilanne ja etsiä uusia tapoja kommunikoida. Kukin nuori tekee yhdessä vanhempien, sosiaalityöntekijän ja Lystimäen ohjaajien kanssa oman suunnitelman harjoiteltavista taidoista.

Harjoitteluasuntoon muuttamista edeltää Lystimäen tehostetun perhetyön asiakkuus tai avohuollon sijoitus, jonka aikana selvitellään nuoren valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Asumisharjoitteluun kuuluu kalustetun asunnon lisäksi nuoren ohjausta ja perhetyötä, noin 3-5 tapaamista viikossa. Asuminen ei ole ympärivuorokautisesti valvottua, ja vastuu alaikäisestä nuoresta säilyy vanhemmilla. Palvelu on ilmainen, mutta harjoittelun aikana vanhemmat vastaavat nuoren toimeentulosta.

Vastaava ohjaaja
Sirpa Alaranta
sirpa.alaranta@espoo.fi
p. 046 877 3527

Johtaja
Tiina Tranberg
tiina.tranberg@espoo.fi
p. 050 351 1278

Tuomarilan perhetukikeskus

Perhekuntoutus

Tuomarilan perhetukikeskuksessa kuntoutetaan lastensuojelun asiakkaana olevia lapsiperheitä. Lähtökohtanamme on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen yhdessä vanhempien kanssa. Perheet saavat tukea kaikissa arkielämän taidoissa. Perheen kanssa työskennellään niin keskuksessa kuin perheen omassa kodissa.

Kuntoutusjaksoon sisältyy muun muassa perheen ja vanhempien tapaamisia, lapsen omia tunteja, ryhmätoimintaa, toimintaterapiaa ja neuvotteluja. Jakson onnistumisen kannalta on tärkeää, että vanhemmat ovat motivoituneita ja sitoutuneita perhetilanteensa muuttamiseen.

Tuomarilan perhetukikeskuksessa on kaksi osastoa ja avo-/ tukitiimi.

Yhteystiedot:
Talkoorinne 3, 02760 Espoo
PL 76200, 02070 ESPOON KAUPUNKI

A-TALO, p. 046 877 2351
Vastaava ohjaaja
Mirjam Nyberg
p. 046 877 2352

B-TALO, p. 046 877 2356 
Vastaava ohjaaja
Heikki Lappalainen
p. 046 877 2350

AVO- /TUKITYÖRYHMÄ
Vastaava ohjaaja
p. 046 877 2349

Johtaja
Jari Mononen
p. 043 382 57669
jari.mononen@espoo.fi