Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksiä 12.4.2012

12.4.2012 klo 21.04

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan torstaina 12.4.2012 mm. seuraavia asioita:

3. Lukuvuoden 2012–2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6, erityisopetuksen vuosiluokilla 1-9 ja vammaisopetuksen vuosiluokilla 1-10
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti vuosittaisesta luokkasijoittelusta. Lautakunta päätti lukuvuoden 2012–2013 ensimmäisen luokka-asteen yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät. Lisäksi lautakunta päätti, että yleisopetuksessa toisella luokka-asteella ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta ja luokka-asteilla 3-6 ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta.

Lautakunta päätti myös ne koulut, joihin sijoitetaan uudet erityisluokat sekä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen luokat.

Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen, ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen sekä montessoriopetukseen ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2012-2013 valittujen oppilaiden määrät sekä painotettuun opetukseen kolmannelle luokalle lukuvuodeksi 2012-2013 valittujen oppilaiden määrät.

4. Lausunnon antaminen Tapiolan koulun ja lukion perusparannuksen hankesuunnitelmasta
Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus on yksi Espoon kiireellisistä peruskorjauskohteista. Rakennus on todettu niin huonokuntoiseksi, että mahdollisten terveyshaittojen vuoksi  koulun, lukion ja aikuislukion toiminta on siirretty toisiin tiloihin syyslukukauden 2011–2012 alusta alkaen.

Perusparannuksen tavoite on terveellinen ja turvallinen sekä energiatehokkuudeltaan nykyistä parempi rakennus, jossa voidaan toteuttaa nykyaikaista peruskoulu- ja lukio-opetusta. Koulun ja lukion opetus- ja muut tilat järjestetään ja varustetaan nykyistä toimivammiksi. Vaurioituneet rakenteet korjataan ja uusitaan, LVIAS-järjestelmät uusitaan kokonaan, rakennuksen lämmöneristävyyttä ja tiiviyttä sekä energiatehokkuutta parannetaan.

Kaupunginvaltuuston 2.12.2011 hyväksymässä taloussuunnitelmassa 2012–2016 on peruskorjaukselle 28 M€ varaus vuosilla 2012–2015. Suunniteltu rakentamisaika on 2013–2015. Hankesuunnitelman tavoitehinta on 32 M€ ilman arvonlisäveroa kustannustasossa 2/2012. Tavoitehinta sisältää kentän peruskorjauksen kustannuksia noin 0.5 M€.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi perusparannuksen hankesuunnitelman esityksen mukaisesti. Lautakunta kuitenkin esittää, että Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksesta aiheutuva vuokran nousu tulee ottaa huomioon kehysvalmistelussa siten, että kohonneet kustannukset tulevat suomenkielisen opetuksen talousarviokehykseen täysimääräisesti. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä että peruskorjaaminen (suunnittelu, valvonta ja rakentaminen) toteutetaan siten, että rakennus on koko elinkaaren ajan terveellinen ja turvallinen työympäristöltään. Lisäksi suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ylläpidon ja huollon helppoon toteuttamiseen.

5. Lausunnon antaminen Opinmäen hankesuunnitelmasta
Tilakeskus liikelaitoksen Talonsuunnittelu on pyytänyt sivistystoimen lautakuntien lausuntoa Opinmäen hankesuunnitelmasta. Jotta hankkeen kokonaisaikataulu ei vaarantuisi, niin lausunto on pyydetty  erittäin kiireellisesti käsiteltäväksi  sivistystoimen lautakunnissa  viimeistään 20.4.2012.
Opinmäki suunnitellaan kokonaisvaltaisen kestävän rakentamisen esimerkkikohteeksi. Opinmäen hankkeessa käytettävät ympäristökriteerit perustuvat kansainvälisen ISO 21929 -standardiehdotuksen keskeisiin näkökulmiin. Tarkasteltavat kestävän rakentamisen näkökulmat ovat palvelujen saavutettavuus, esteettinen laatu, maankäyttö, tontin ja rakennuksen esteettömyys, päästöt ilmaan, uusiutumattomien resurssien käyttö, veden kulutus, jätteiden syntyminen, sisäolosuhteet, turvallisuus, käytettävyys, muuntojousto, kustannukset ja ylläpidettävyys.

Opinmäki rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat Espoon kansainväliselle koululle ja Suurpellon suomenkieliselle peruskoululle, suomen- ja englanninkielisen päivähoidon tilat sekä Matinkylän - Olarin suuralueen liikuntahalli. Kuntalaiskäyttöä varten tulee kirjasto sekä kahvila; kaikki Opinmäen tilat palvelevat myös kuntalaisia ja alueen yhteisöjä. Toisessa vaiheessa rakennetaan omat tilat nuorisopalveluille, työväenopistolle ja asukaspuistolle.

Opinmäki suunnitellaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti toimivaksi. Kestävä kehitys on osa oleellinen osa Opinmäen toimintakulttuuria, kiinteistönkäyttöä ja ylläpitoa.

Lautakunta toteaa lausuntonaan Opinmäen 3.4.2012 päivitetystä hankesuunnitelmasta, että se vastaa lautakunnan 17.06.2010 hyväksymää tarveselvitystä.

Lautakunta toteaa lisäksi, että Opinmäen koulukeskus tulee sekä rakennus- että käyttökustannuksiltaan huomattavasti espoolaisten koulujen keskimääräisiä rakennus- ja käyttökustannuksia korkeammaksi. Samanaikaisesti Espoossa lykätään useita koulujen peruskorjaushankkeita, jotka olisivat terveyssyistä tai työviihtyvyyden kannalta perusteltuja. Koska Opinmäki-hankkeeseen on sisällytetty kustannuksia kohottavia erityispiirteitä ensisijaisesti Suurpellon alueen vetovoimaisuuden vuoksi, on perusteltua siirtää vielä kaavailtua enemmän rakentamiskustannuksia Suurpellon taseyksikön vastuulle.

6. Suomenkielisen opetuksen toimintakertomus vuodelta 2011
Jätettiin pöydälle. Käsitellään 24.4. ylimääräisessä kokouksessa.


14, 15, 24, 25, 43, 53, 57, 71. Avustusta saavien palveluntuottajien valinnat (Hansakallio, Latokaski, Kantokaski, Vanttila, Laajalahti, Westendinpuisto, Seppo, Mikkelä)
Jätettiin pöydälle.  Käsitellään 24.4. ylimääräisessä kokouksessa.