Oppilaan tukeminen

Koulussamme järjestetään yleistä tukea yhteistyössä luokanopettajan, luokanvalvojan, aineenopettajan, erityisopettajan, rehtorin ja avustajan kanssa.
Yleisen tuen muotoja ovat tukiopetus, samanaikaisopetus, eriyttäminen ja laaja-alaisen erityisopettajan tarjoama tuki. Tukiopetuksella pyritään myös ennaltaehkäisemään oppimiseen liittyviä vaikeuksia.

Samanaikaisopetusta toteutetaan pääsääntöisesti alkuopetuksessa luokanopettajan/resurssiopettajan kanssa. Samanaikaisopetusta kehitetään myös luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien työparimenetelmänä. Eriyttämistä toteuttavat kaikki opettajat oppilaslähtöisesti.

Laaja-alainen erityisopettaja voi antaa tarvittaessa luki- ja puheopetusta.
Nivelpalavereissa ja huoltajatapaamisissa kartoitetaan oppilaan vahvuudet ja osaaminen. Oppimissuunnitelma tehdään, jos oppilas ei näytä saavuttavan opetussuunnitelmaan merkittyä luokkatason vaatimaa kasvua ja oppimistuloksia. Oppimissuunnitelman laatiminen voi lähteä liikkeelle joko oppimisvaikeuksista tai vanhempien ja opettajan huolesta.