Päivähoidon ABC

Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK):


Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu?
Päivähoitopalvelut
Päivähoitoon hakeminen
Päivähoitopaikkaan tutustuminen
Päivähoitomaksut
Pitkäaikainen poissaolo päivähoidosta
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Ateriat päivähoidossa
Lapsen tuominen ja noutaminen päivähoidosta
Sairaan lapsen hoito
Vakuutukset
Keneltä voi kysyä lisätietoja?

Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu?
Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus äitiys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien kolmen vaihtoehdon välillä:

• hoitaa itse lapsiaan kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi ks. Kotona hoitaminen• viedä lapset kunnalliseen päivähoitopaikkaan ks. Kunnalliset päiväkodit ja Ostopalvelupäiväkodit
• järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona),
   ks. Yksityinen päivähoito, ja Kotona hoitaminen

Edellä mainittujen lisäksi Espoossa järjestetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja, jotka on tarkoitettu niille perheille, joilla ei ole tarvetta päivähoitopaikkaan. Asukaspuistoja voivat käyttää myös koululaiset ja muut alueen asukkaat.

Päivähoitopalvelut
Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuus, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja huoltajien oikeus saada lapselleen hoitopaikka.

Päivähoidossa toteutettavalla varhaiskasvatuksella edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu kasvatuskumppanuuteen, jossa lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa.

Päivähoitopalveluja toteutetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa.  Päivähoitoa järjestetään perheitten tarpeiden mukaan osa- tai kokopäiväisenä, vuorohoitona tai tilapäisenä päivähoitona.

Osapäivähoitoa on korkeintaan viisi tuntia päivässä kestävä päivähoito.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut (asukaspuistot, avoimet päiväkodit ja kerhot) on tarkoitettu perheille, joilla ei ole tarvetta varsinaiseen hoitopaikkaan.

Päivähoitopalveluja järjestetään sekä kunnallisina että yksityisinä.

Päivähoidon lainsäädännön määräykset esimerkiksi henkilökunnan määrästä ja koulutuksesta koskevat sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa.

Päiväkodit
ovat päivähoitokäyttöön rakennettuja tai muokattuja tiloja.

Päiväkodissa tulee seitsemää yli 3-vuotiasta tai neljää alle 3-vuotiasta lasta kohden olla hoito- ja kasvatustehtävissä yksi tarvittavan koulutuksen saanut henkilö. Osapäivähoidossa yhtä hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa kohden voi olla 13 kolme vuotta täyttänyttä lasta. Päiväkodeissa työskentelee lisäksi keittiö- ja siivous- ja muuta avustavaa henkilökuntaa.

Kunnalliset päiväkodit ovat avoinna loma-ajat pois lukien arkipäivisin tarpeen mukaan klo 6.30 ja 18.00 välisenä aikana.

Perhepäivähoidossa
perhepäivähoitaja hoitaa kotonaan korkeintaan neljää kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä
ja yhtä osapäivähoidossa olevaa esiopetusikäistä tai koululaista omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien.

Ryhmäperhepäivähoidossa
kaksi tai kolme perhepäivähoitajaa yhdessä hoitaa lapsia muussa kodinomaisessa tilassa.

Kolmiperhepäivähoidossa
perhepäivähoitaja hoitaa useamman perheen lapsia lasten kotona.

Kerhot
tarjoavat kevyemmän vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle päivähoidolle. Kotihoidossa olevalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä.

Toiminta on osaviikkoista, osapäiväistä ja maksullista. Kerhomaksu vaihtelee viikottaisten kerhopäivien ja kerhoajan mukaan. Päivittäinen kerhoaika on korkeintaan kolme tuntia. Kerhossa ei tarjota aterioita vaan lapset syövät kerhopäivän aikana omat eväät.

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Asukaspuistojen
toiminta on kunnallista, avointa, ympärivuotista ja maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Asukaspuistot tarjoavat toimintaa eri-ikäisille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen ohjatuissa ja itseohjautuvissa ryhmissä sisällä ja ulkona. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan yhdessä vanhemman tai muun heitä hoitavan aikuisen seurassa. Pienille koululaisille asukaspuistot tarjoavat mahdollisuuden valvottuun aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä maksullisen välipalan.

Avoimet päiväkodit
on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan.Toiminnan sisältö muotoutuu vanhempien esittämien toiveiden pohjalta yhdessä toteuttaen. Vapaan yhdessäolon ja leikin lisäksi toiminta sisältää esimerkiksi askartelua, kuvallista ilmaisua, musiikkia, liikuntaa ja retkiä. Avoin päiväkoti tarjoaa vanhemmille myös varhaiskasvatuksen ammattilaisen tukea, keskustelua kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta.

Avoimen päiväkodin yhteydessä voi toimia maksullisia kerhoja sekä tilapäistä päivähoitoa.

Leikkipuistot
ovat Espoon kaupungin rakentamia kuntalaisten käyttöön tarkoitettuja yleisiä leikkipaikkoja, joissa voi toimia yksityisiä puistotätejä. Toiminta on maksullista ja puistotädit valitsevat itse toimintaan osallistuvat lapset.

Esiopetus
Jokaisella lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.
Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Esiopetusta tarjotaan useissa päiväkodeissa sekä eräissä kouluissa koulujen toiminta-aikoina (190 päivää vuodessa), keskimäärin neljä tuntia päivässä. Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus päivähoitoon.

Päivähoitoon hakeminen
Hakemus kunnalliseen päivähoitoon tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää.

Mikäli päivähoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

Kunnallisen päivähoidon hakemuksella haetaan kunnallisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäiväkoteihin sekä kerhoihin ja tilapäiseen päivähoitoon.

Avoimiin päiväkoteihin ja asukaspuistojen toimintaan ei tarvitse hakea.

Kunnallisen päivähoidon hakemuslomakkeita saa kaikista kunnallisista päiväkodeista jayhteispalvelupisteistä. Hakemuksen voi myös palauttaa edellä mainittuihin paikkoihin.

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea myös sähköisesti. Päivähoito ja esiopetus (sähköiset lomakkeet)

Perhe voi perua hakemuksen ilmoittamalla siitä palveluohjaukseen.

Palveluohjauksen puhelinneuvonta-ajat ovat normaalisti seuraavat:

Maanantai 9-11 ja 12-14
Tiistai 9-11 ja 12-15
Keskiviikko 9-11 ja 12-15
Torstai 12-15
Perjantai 9-11 ja 12-15

Palvelunumero: 09 816 31000
Sähköposti: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@espoo.fi

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Hakija saa kirjallisen päätöksen päivähoitopaikasta.

Perheen kieltäytyessä myönnetystä hoitopaikasta, noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden järjestelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Espoon kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksen joidenkin yksityisten päiväkotien kanssa.
Ostopalvelupäiväkoteihin haetaan päiväkodista riippuen joko ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin tai kunnallisella päivähoitohakemuksella. Tieto hakumenettelystä mainitaan näillä sivuilla päiväkodin tietojen yhteydessä.

Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Monella yksityisellä päiväkodilla on oma hakulomake ja ns. jonoon ilmoittautumismaksu.Yksityiset päivähoitopalvelun tuottajat valitsevat itse lapsensa.

Päivähoitoon hakeminen yli kuntarajojen Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla
Perheet voivat halutessaan hakea lapselle päivähoitopaikkaa yli kuntarajojen Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Lapsilla on kuitenkin etusija oman kuntansa päivähoitopaikkoihin.

Perheen muuttaessa sopimuskunnasta toiseen, lapsi voi perheen niin halutessa jatkaa entisessä kotikunnassa sijaitsevassa päivähoitopaikassa siihen saakka kunnes lapsi aloittaa koulun. Tässä tapauksessa hoitopaikkajärjestelyistä tulee keskustella hoitopaikan esimiehen kanssa.

Vuorohoito ja ostopalvelupäivähoito on rajattu sopimuksen ulkopuolelle. 

Lisätietoja Helsinginseutu.fi - sivuilta

Päivähoitopaikkaan tutustuminen
Päivähoitopaikkapäätöksen saavuttua kannattaa olla yhteydessä hoitopaikkaan ja sopia vanhempien ja lapsen tutustumisesta päivähoitopaikkaan ennen varsinaisen hoidon alkua. Hyvin järjestetty tutustumisjakso helpottaa hoidon aloittamista sekä lapsen että perheen kannalta. Sujuva päivähoidon aloitus antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle kasvatuskumppanuudelle. Espoossa suositellaan alle 3-vuotiaille lapsille kahden viikon tutustumisjaksoa. Tutustumisjakso suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Tutustumisjaksoon voidaan vanhempien niin halutessa liittää myös henkilökunnan suorittama kotikäynti.

Tavoitteena on, että jokaiselle päiväkotihoidossa aloittavalle alle 3-vuotiaalle lapselle nimetään hoidon alkaessa ns. omahoitaja, joka ensisijaisesti vastaa lapsen ja perheen tutustumisesta päivähoitoon ja yhteistyöstä lapsen vanhempien kanssa sekä toimii mahdollisimman paljon lapsen kanssa.

Jokaiselle lapselle laaditaan päivähoitopaikassa henkilökohtainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

Päivähoitomaksut
Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan. Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan hoitopaikkaan. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.Korkein hoitomaksu on maksettava myös silloin, jos ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Maksun suuruuteen vaikuttavat myös hoitoajan kesto sekä poissaolot.

Huoltajat saavat päivähoitomaksuista kirjallisen päätöksen.

Maksut laskutetaan palvelun antamisesta seuraavan kuukauden puolivälissä.

Lisätietoja Päivähoidon maksut

Maksut kesällä
Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen hoito on alkanut viimeistään edellisen vuoden syyskuussa. Jos päivähoito on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu. Heinäkuusta laskutetaan koko kuukauden maksu, jos lapsi on ollut heinäkuussa hoidossa yhdenkin päivän.

Jos lapsi on ollut poissa koko kuukauden, peritään puolen kuukauden maksu.

Laskutusta koskevat tiedustelut ma-pe klo 9-13:
Leppävaara: 09 816 23107
Matinkylä-Olari ja Tapiola: 09 816 23146
Espoonlahti: 09 816 23112
Espoon keskus: 09 816 23115
ruotsinkieliset: 09 816 52164

Ostopalvelupäivähoidossa maksut ovat samat kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Yksityisessä päivähoidossa, joka ei ole ostopalvelua, hoitomaksuista päättää päivähoitopalvelun tuottaja.

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Saatuaan ilmoituksen päivähoitopaikasta, perhe ilmoittaa kirjallisesti hoitopaikan vastaanottamisesta. Perhe voi tässä yhteydessä siirtää hoidon aloitusta kaksi kalenteriviikkoa päivähoitohakemuksessa ilmoitetusta hoidon tarpeesta. Tästä ajasta ei peritä päivähoitomaksua.

Hoitopaikka tulee ottaa käyttöön kahden kalenteriviikon kuluessa yllä mainitulla tavalla sovitusta hoidonaloittamisajasta. Tältä ajalta maksetaan päivähoitomaksu.

Jos päivähoito ei ole alkanut sovittuna aikana, niin päivähoitopaikkapäätös raukeaa.

Hoitomaksu peritään myös tutustumisaikana silloin, kun lapsi jätetään hoitopaikkaan ilman vanhempia.

Jos uusi hoitosuhde alkaa tai lapsen hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivien ja kerrottuna hoitopäivien lukumäärällä.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.

Kunnallinen päivähoitopaikka on irtisanottava vähintään kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä.

Yksityisessä päivähoidossa perheen kannattaa sopia päivähoitopalvelun tuottajan kanssa hoitosuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä käytännöistä sekä muista hoitoon liittyvistä ehdoista kirjallisesti.

Ateriat päivähoidossa
Kokopäivähoidossa tarjotaan aamupala, lounas ja välipala.
Osapäivähoidossa ja esiopetuksessa tarjotaan lounas.
Erityisruokavaliosta tulee etukäteen sopia päivähoitopaikan henkilökunnan kanssa.

Kerhoissa ja avoimissa päiväkodeissa ei tarjota aterioita.

Asukaspuistoissa pienillä koululaisilla on mahdollisuus ilmoittautua maksulliseen välipalaan.

Lapsen tuominen ja noutaminen päivähoidosta
Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta päivähoitoon tultaessa siihen asti, kun lapsi on luovutettu työntekijöiden valvontaan ja vastaavasti hoitopäivän jälkeen vastuu siirtyy huoltajille, kun lapsi on luovutettu huoltajien valvontaan.

Lähtökohtana päivähoidossa on, että huoltajat tuovat ja noutavat lapsen päivähoidosta. Joissakin tilanteissa saattaa olla vanhempien kannalta kohtuullista, että joku muu tuo tai noutaa lapsen päivähoidosta. Näissä tilanteissa asiasta tulee neuvotella henkilökunnan kanssa.

Sairaan lapsen hoito
Päivähoidossa ei voida hoitaa sairasta lasta. Jotta lapsi voi palata takaisin päivähoitoon sairastelun jälkeen, tulee arvioida ennen kaikkea lapsen yleistila sekä taudin mahdollinen tarttuvuus. Lapsen yleistilan tulee sallia ryhmässä olemisen ulkoiluineen. Tarkempia ohjeita saa päivähoidon henkilökunnalta.

Pitkäaikainen poissaolo päivähoidosta
Lapsi voi olla pois päivähoidosta yhtäjaksoisesti korkeintaan 2 kuukautta. Jos poissaolo jatkuu pidempään, hoitopaikkapäätös raukeaa. Poissaolosta on ilmoitettava etukäteen.

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun

Vakuutukset
Espoon kaupunki on vakuuttanut tapaturmavakuutuksella päivähoito- ja esiopetuslapset sellaisessa koko- ja osapäivähoidossa, jossa kaupunki on pääjärjestäjänä. Vakuutusyhtiö korvaa päivähoidossa ja päivähoitomatkalla tai esiopetuksessa ja esiopetusmatkalla sattuneista tapaturmista aiheutuneita matka-, tutkimus- ja hoitokuluja 8.410 euroon asti.

Tapaturmatilanteessa lapsi toimitetaan hoitoon kaupungin terveysasemalle.

Vakuutuksesta korvataan julkisen sektorin terveydenhoitopalveluiden käyttämisestä aiheutuneita maksuja.

Keneltä voi kysyä lisätietoja?
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen puhelinneuvonta-ajat ovat normaalisti seuraavat:

Maanantai 9-11 ja 12-14
Tiistai 9-11 ja 12-15
Keskiviikko 9-11 ja 12-15
Torstai 12-15
Perjantai 9-11 ja 12-15

Palvelunumero: 09 816 31000
Sähköposti: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@espoo.fi

Päivähoidon henkilökunta ja esimiehet vastaavat myös mielellään kysymyksiinne. Lapsen jo ollessa hoidossa päivähoitoa koskevista kysymyksistä kannattaakin ensisijaisesti keskustella oman hoitopaikan henkilökunnan kanssa.

Julkaistu 9.12.2011 klo 15.29 , päivitetty 26.9.2014 klo 12.44

Aihealue:
  • Päivähoito (lapsille)
Kohderyhmä:
  • Perheet