Oppiva Espoo

Espoossa on meneillään useita sivistyksen ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Niitä yhdistää ajatus oppivasta kaupungista, osaavista espoolaisista ja elinikäisestä oppimisesta. Kehittämishankkeet perustuvat Espoo-tarinaan ja näyttävät mihin espoolainen oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat menossa.

Espoon koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (KuntaKesu) 2020 -linjauksissa  kunnan omat koulutuksen kehittämistarpeet yhdistyvät valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin. Suunnitelmassa Espoo sitoutuu noudattamaan UNESCOn Learning Cities verkostossa yhdessä sovittuja periaatteita elinikäisestä oppimisesta niin, että espoolaiset kasvavat toteuttamaan omassa elämässään ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävää kehitystä.

Sivistysoimen opetuksen kehittämisen päämääränä on osaava espoolainen ja oppiva Espoo
1. Osaava espoolainen: Oppiva, luova ja osaava ihminen pystyy toimimaan tuntemattomassa tulevaisuudessa.
2. Eheä oppimispolku: Hyvinvoiva oppija elämän eri vaiheissa ja tilanteissa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
3. Vastuullinen johtajuus: Yksin ja yhdessä vastuu yhteisten tavoitteiden toteutumisesta.

Koulujen opetussuunnitelmat uudistuvat ja ne otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Hankkeita tehdään yhteistyössä monien toimijoiden, kuntalaisten, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.