Miilukorpeen kasvaa energinen kylä

1.6.2017 klo 9.10

Kolme kilometriä Espoon keskuksesta pohjoiseen mentäessä löytää tulevan Miilukorven kylän.

Tarkemmin kartalta sen hahmottaa Kunnarlantien, Miilukorven, Pitkäniityn ja Kellonummen hautausmaan väliseltä alueelta, jonka länsiosassa on viisi yksityisomistuksessa olevaa pientalokiinteistöä, joille johtaa tieyhteys, Miilukorventie.

Miilukorven rikkautena ja suunnitteluhaasteena ovat vaihtelevat maastonmuodot ja erilaiset luontoarvot. Alueella on useita liito-oravien elinalueita, pähkinälehto, lähde sekä kalastollisesti arvokas Glomsån sekä Brutubäck. Lännessä alue rajautuu Metsälampeen. 

Miilukorpeen rakennetaan kaksi sisääntuloreittiä, joista Miilukorventien linjaus myötäilee osin nykyistä Miilukorventietä ja Pumpuliniityntien linjaus alkaa uutena yhteytenä Kunnarlantieltä päättyen alueen keskivaiheille.

Energiset kylät

Miilukorpeen suunnitellaan uutta kylämäistä asuinaluetta noin 1100 asukkaalle. Kaava mahdollistaa erilaisten yhtiömuotoisten pientalotyyppien rakentamisen ja osittain myös päällekkäisiä asuntoja. Lisäksi sinne voi rakentaa perinteisiä omalla tontilla olevia omakotitaloja, jotka aikanaan tulevat kaupungin tontinluovutuksen kautta omatoimirakentajien toteutettavaksi. Suurin sallittu kerrosluku on korttelialueilla kaksi.

Keskeiselle paikalle on suunniteltu ns. Kylätaloa. Ajatuksena on sijoittaa sen yhteyteen erilaisia julkisia palveluja, joista kiireellisin on laajaa aluetta palveleva päiväkoti. Kylätalossa voisi olla myös neuvola ja esimerkiksi urheilu- ja virkistyspalveluja. 

Tulevan asuntoalueen energiahuolto pohjautuu maalämpöpotentiaalin hyödyntämiseen. Kaava-alueella on energiahuollon korttelialue, jolle saa sijoittaa lämpökeskuksen. Lisäksi osalle kortteleista saa sijoittaa korttelikohtaisen lämpökeskuksen tai maalämpövoimalan.

Kivikautiset asuinpaikat ja kalliot huomioidaan

Itäisellä peltoalueella sijaitsee kivikautinen asuinpaikka Korsbacka Björkbacka osoitetaan asemakaavassa muinaisjäännökseksi. Lisäksi muinaisjäännöksiä on Patovuori -nimisellä virkistysalueella ja Pumpulivuori -nimisellä selänteellä. Alueelta teetetään keväällä 2017 arkeologinen inventointi, jonka pohjalta tarvittaessa päivitetään asemakaavaa.

Lisätiedot:
Harald Arlander, puh. 043 824 6730


Esityslista 7.6.2017

Hankesivut