Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kaupungin suomenkielistä kulttuuritarjontaa ja kulttuurista profiilia, kaupunginmuseota ja kaupunginorkesteria sekä kaupunginkirjastoa, työväenopistoa, kulttuuripalveluja ja yhteispalveluja koskevat asiat.

Sivistystoimen lautakuntien tehtävänä on mm.

 • ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti
 • huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä
 • päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista siten, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä ja alueellista vaikuttavuutta
 • tehdä esitys taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus,
 • huolehtia yhteistyöstä muiden lautakuntien sekä Helsingin seudun kuntien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä
 • huolehtia tehtäväalueensa toiminnan osalta kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä seurata toiminnan asiakaslähtöisyyttä
 • hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta
 • käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa
 • päättää toimialansa palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista Espoo-strategian mukaisesti
 • tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen suuruudesta valtuuston antamien yleisten perusteiden ja lakien sallimissa rajoissa,
 • päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat taksat ja maksut tehtäväalueellaan valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan,
 • päättää lautakunnan käytössä olevien tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja vastaavien käyttö- ja vuokrasopimusten sekä muuhun ulkopuoliseen käyttöön luovuttamisen periaatteista ottaen huomioon mahdollisimman monipuolisen kuntalaiskäytön
 • päättää avustusten myöntämisen periaatteista,
 • päättää avustusten myöntämisestä,
 • antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu.

Yleisten tehtävien lisäksi kulttuurilautakunnan tehtävänä on

 •   huolehtia tehtäväalueensa osalta erityislaeissa kunnalle säädetyistä tehtävistä       
 •   seurata ja kehittää tehtäväalueensa painopisteitä, palveluiden tasavertaista saatavuutta ja palvelutasoa
 •   seurata palveluiden laatua ja huolehtia yhteistyöstä eri palvelutuottajien kanssa.

Kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta:

 • päättää kirjaston aineistonhankinnan periaatteista,
 • määrittelee museotilat ja -alueet,
 • päättää yhteispalvelupisteiden toiminnasta

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote

Paula Pullinen
Kamreerintie 3 B
PL 30
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 043 825 2427
paula.pullinen@espoo.fi

Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Uutiset

RSS
Julkaistu 15.12.2011 klo 15.42 , päivitetty 9.1.2015 klo 14.09