Tila- ja asuntojaosto

Tila- ja asuntojaoston tehtävänä ovat strateginen tilanhallinta sekä asuntopoliittisista asioista päättäminen. Pienempien talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kuuluu myös tila- ja asuntojaostolle. Jaosto toimii myös Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana. Jaosto aloitti tehtävänsä vuoden 2013 alussa.

Tehtävät

Kaupunginhallituksen johtosääntö
6 § Tila- ja asuntojaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Tila- ja asuntojaosto

 1. päättää tilojen hankintaa ja käyttöä koskevista periaatteista
 2. päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista
  siten, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä
 3. tekee kaupungin taloussuunnitelmaan esitykset toimitilahankkeista
 4. hyväksyy talonrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, jos
  uudisrakennushankkeen laajuus ei ylitä 2 500 kerros m² tai vanhojen tilojen
  muutostöitä koskevan hankkeen laajuus ei ylitä 5 000 kerros m², ellei hanke
  muutoin ole merkittävä esimerkiksi kustannuksiltaan, käyttötarkoitukseltaan tai
  siihen liittyviltä kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan
 5. päättää asuntopoliittisista asioista kaupunginhallituksen päättämien
  periaatteiden mukaan
 6. antaa lausunnot asuntorakentamista ja perusparantamista koskevista
  lainahakemuksista ja niiden keskinäisestä etuoikeusjärjestyksestä.

Tila- ja asuntojaosto toimii Tilakeskus-liikelaitoksen johtokuntana.

Tilakeskuksen johtokunta tehtäväalueellaan

 1. ohjaa ja valvoo toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti
 2. huolehtii toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä
  toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä
 3. päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista
  Espoo-strategian mukaisesti
 4. antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot, jollei
  lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu
 5. päättää tilakeskuksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien
  toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa tavoitteiden
  saavuttamista ja raportoi niiden saavuttamisesta
 6. huolehtii toimitilojen hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä tilojen hallinnosta
  sekä niiden kiinteistönpidosta sekä päättää perus- ja vuosikorjauksista
 7. huolehtii osakkeenomistajan edustajana asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallintoon
  kuuluvien asioiden hoidosta
 8. hyväksyy liikelaitoksen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen
  Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö 1.4 6 (10)
  Espoon kaupungin konsernihallinto, joulukuu 12
 9. päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja
  muista pitkävaikutteisista menoista. Näiden yli menevistä investoinneista päättää
  valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä
 10. päättää yleiskaava- ja asemakaava-alueilla sijaitsevien rakennusten ja
  laitteiden hankkimisesta, kun hinta ylittää 1 000 000 euroa
 11. päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kymmentä vuotta
  pidemmäksi ajaksi
 12. päättää toimitilojen luovuttamisesta käyttäjille
 13. edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote, muutoksenhaku

Kokoussihteeri:
Riitta-Liisa Kammonen
puh. 050 597 0956
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muutosta päätöksiin haetaan oikaisuvaatimuksella. Otteet päätöksistä: puh.