Mitä on viety maaliin?

Kehittäminen on Espoossa jatkuvaa. Luomme uutta, mutta pyrimme myös oppimaan jo tehdystä. 

Tällä sivulla esittelemme keskeisiä projekteja, jotka olemme vieneet maaliin ja joita sekä Espoon kaupunki että muut kunnat voivat hyödyntää kehittäessään omaa toimintaansa aiempaa asiakaslähtöisemmäksi, osallistavammaksi ja tehokkaammaksi.

 

Koulujen ja yritysten yhteiskehittäminen

Koululaisia

Espoon kaupunki on avannut koulunsa kehittämisalustoiksi yrityksille ja yhteisöille. Tämä tarkoittaa, että opettajat ja oppilaat osallistuvat uusien tuotteiden ja palvelujen testaamiseen ja kehittämiseen. Toimintaa kutsutaan lyhenteellä KYKY, joka tulee nimestä Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen.

Suurin osa KYKY-toiminnassa kehitetyistä tuotteista hyödyntää digitalisaatiota oppimisen tukena. KYKY-toiminta varmistaakin, että oppiminen ja opetus uudistuvat ja pysyvät digikehityksen kärjessä. Samalla oppilaat oppivat tuotekehitystä, innovointia ja yritystoimintaa, jotka ovat valtteja tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Lähtökohtana on, että jokainen oppilaan tai opettajan kehitysidea on mahdollinen liiketoimintaidea. Kokeilualustana toimiminen on kouluille turvallista, koska kaupunki on luonut toiminnalle selkeät pelisäännöt ja sopimusmallit.

Yritykset puolestaan saavat KYKY-toiminnassa käyttäjäpalautetta aikaisessa tuotekehitysvaiheessa, mikä parantaa työn tuottavuutta ja tuotteen laatua – säästää aikaa ja rahaa.

KYKY-toiminta on jo synnyttänyt Espooseen uutta elinvoimaa uusien palvelujen, liiketoiminnan ja työpaikkojen muodossa. Toimintaan osallistuvat yritykset saavat Espoon kaupungilta referenssin, joka on kasvattanut tuotteiden markkina-arvoa ja siivittänyt useita yrityksiä kansainvälisille markkinoille.

KYKY-toiminta alkoi Espoon suomenkielisestä opetuksesta. Nykyisin siinä ovat mukana myös kaupungin varhaiskasvatus, ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus sekä Ison Omenan palvelutori. Myös Turku, Oulu ja Helsinki ovat ottamassa Espoossa kehityn toimintatavan käyttöönsä. Kiinnostuksensa ovat ilmaisseet myös kymmenen muuta kaupunkia sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Yhteyshenkilö: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika Espoossa

 

Asiakastuen keskittäminen

Sähköinen asiointi

Espoon kaupunki on luonut käytännönläheisen toimintamallin, jonka avulla sähköisen asioinnin asiakastukea voidaan keskittää. Samalla kehitettiin viitekehys eli kuvattiin edellytykset ja työkalut, joiden avulla asiakastukea voidaan keskittää myös muualla.

Avainrooli oli toimintamallin pilotoimisella eli käytännön testaamisella. Pilotissa sosiaali- ja terveystoimen kolmen sähköisen asiointipalvelun asiakastuki siirrettiin yhteispalvelupisteeseen luotuun contact centeriin. Onnistunut pilotti jäi pysyväksi toimintatavaksi.

Yhteyshenkilö: Paula Hirvonen, sähköposti: paula.hirvonen@espoo.fi

6Aika Espoossa

Aineisto tulossa nettiin alkuvuodesta 2018.

KuntaKanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan suunnitteluun

Ihmisiä kokoushuoneessa

Espoon kaupungin kehittämä Kuntakanvas on strateginen työkalu toiminnan jäsentämiseen ja johtamiseen. Helppokäyttöisellä̈ alustalla voi hahmottaa toiminnan kokonaisuuden ja arvioida siinä tapahtuvia muutoksia suhteessa asiakkuuksiin, kyvykkyyksiin ja taloudellisiin tekijöihin.

Kuntakanvas kytkeytyy vahvasti johtamisen viitearkkitehtuuriin, josta saa lisää apua kokonaisvaltaiseen suunnittelutyöhön.

Lisätietoja: Kuntakanvaksen ohje

Yhteyshenkilö: Piia Wollstén, sähköposti: piia.wollsten@espoo.fi

6Aika Espoossa

Avoimen osallisuuden malli

Ihmisiä

Espoon kaupunki on kehittänyt yhdessä kaupunkilaisten kanssa, palvelumuotoilun avulla avoimen osallisuuden toimintamallin toiminnallisille innovaatioalustoille.

Avoimen osallisuuden mallin tavoitteena on edistää kaupunkiorganisaation, yritysten ja kolmannen sektorin yhteiskehittämistä. Yhteiskehittämisen seurauksena halutaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Pilottikohteena mallissa on Ison Omenan palvelutori, mutta malli on ehdotus kaupunkitasoiseksi avoimen osallisuuden toimintatavaksi, kun kohteena on palvelukonseptien yhteiskehittäminen ja palvelujen uudelleen muotoilu.

Lue prosessista palvelumuotoilijoiden näkökulmasta (englanniksi)

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, sähköposti: veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa

Aineisto tulossa nettiin alkuvuodesta 2018.

Ison Omenan palvelutorin etnografinen tutkimus

Ihmisiä palvelupisteellä

Ison Omenan palvelutori on luonteva paikka kehittää kuntalaispalveluja yhdessä julkishallinnon, yritysten ja kuntalaisten kanssa, todetaan Palvelutorista tehdyssä tuoreessa etnografisessa tutkimuksessa (pdf, 1513 Kt). Tämä tukee hyvin Espoon kaupungin suunnitelmaa toteuttaa Make with Espoo -sloganin alla kulkevia yhteiskehittämisen hankkeita juuri Palvelutorilla.

Raportti koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee asiakaskokemuksen muutosta ja toinen yhteiskehittämisen valmiuksia, esteitä ja edellytyksiä.

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, sähköposti: veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa

Monikanavainen asiointipalvelu

Toimistotyöntekijä

Espoon kaupunki on luonut viitekehyksen monikanavaiselle asiointipalvelulle. Kyseessä on kuntakehittäjille ja -johtajille tarkoitettu viitekehys työkaluineen. Sen avulla voidaan johtaa ja ohjata asiointipalveluja siten, että asiointipalvelut näkyvät asiakkaille yhdenmukaisina. Palvelujen täydentämiseen voivat osallistua mm. yritykset.

Viitekehyksen valmistelussa olivat mukana Espoon kaupungin eri toimialojen asiointipalvelujen asiantuntijoita, Espoon Yrittäjien edustajia, kahden muun 6Aika-kaupungin Oulun ja Turun edustajat sekä konsultti.

Viitekehyksen ensimmäinen versio valmistui joulukuussa 2017. Editoitu viitekehys julkaistaan tällä sivulla alkuvuonna 2018.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Paula Hirvonen, paula.hirvonen@espoo.fi

6Aika Espoossa