Hankkeita ja materiaaleja

Espoon kaupunki on ollut mukana useissa ympäristökasvatushankkeissa, joissa on tuotettu materiaaleja opetuskäyttöön. Tältä sivulta löydät tiedot hankkeista ja useimmista myös linkit niiden Internet-sivuille. Hyödynnä valmiit materiaalit työssäsi!


Suomenlahti 2014 -teemavuosi kokosi yhteen kuntalaiset, järjestöt ja yritykset toimimaan terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Espoossa Suomenlahti-vuoden tapahtumiin osallistui yli 23 000 ihmistä. Vuoden 2014 aikana espoolaiset osoittivat kykynsä toimia lähiympäristönsä puolesta – tuhannet kuntalaiset siivosivat talkoissa roskia luonnosta ja yli 800 ihmistä lupasi muuttaa arkipäiväisiä tapojaan Suomenlahden puolesta.

Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät toimijoita ja toimintaa, sekä ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille.


4V - Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -hankkeessa (2008–2011) kehitettiin mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa. 4V-hanke on päättynyt, mutta sen tuottamat julkaisut, ohjelmamallit ja hyvät käytännöt ovat kaikkien käytettävissä.


Julia 2030 (Mitigation of and Adaptation to the Climate Change in the Helsinki Metropolitan Area – From Strategy to Implementation) oli EU Life+ -rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena oli tukea pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamista. Kolmevuotisessa (2009–2011) hankkeessa olivat mukana pääkaupunkiseudun kunnat, Kerava, Kirkkonummi, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Espoossa tämän hankkeen kautta on käynnistetty henkilökunnan ekotukitoiminta.


Communicating the Baltic -hanke (Cobweb) edisti 2009-2011 ympäristötietoisuutta Keskisen Itämeren alueella luoden käytännön tason rajat ylittävää yhteistyötä alueen ympäristökasvatustoimijoiden, luontokoulujen, yliopistojen ja museoiden välille. Hankkeessa tuotettiin hankepartnerien laajaan asiantuntemukseen perustuen alueen kaikkien ympäristökasvattajien työtä tukevia ja helpottavia materiaaleja, joissa yhdistyvät viimeisin asiantuntijatieto alueen ympäristön tilasta ja toimijoiden monipuolinen sekä teoreettinen että käytännön ympäristökasvatusosaaminen. Villa Elfvikin luontotalo oli mukana tekemässä uudenlaista kestävän elämäntavan näyttelyä Samaan aikaan toisaalla - Hetkiä Itämeren kaupungissa.


Kukko 2012 (2010–2012) oli koulujen ympäristötyön edistämiseksi laadittu kummikouluohjelma, jota rahoittivat EU / EAKR ja Uudenmaan ELY-keskus. Päätoimijat olivat HSY ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Toiminnan aihealueet olivat kestävä kulutus, jätemäärien vähentäminen ja kierrätys. Kohderyhmiä olivat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen peruskoulut sekä niissä työskentelevät oppilaat, opettajat ja ylläpitohenkilökunta. Projektissa kehitettiin uusia työvälineitä, jotka palvelevat kouluja myös kummikoulukauden päätyttyä, sekä lisätään osallistujien mahdollisuuksia verkostoitua. Tavoitteena oli, että kummikouluohjelman myötä koululle juurtuvat rakenteet ja toimintatavat, joiden ansiosta jätemäärät vähenevät ja kierrätys lisääntyy.


Kohtaamisia - kestävän elämäntavan puolesta – oppimisympäristöhanke toteutettiin Keinumäen koulussa Espoossa vuosina 2007–2010. Hanke korosti osallisuuden sekä yhteiskunnan ja koulun vuorovaikutuksen merkitystä koulun kestävän kehityksen kasvatuksen arjessa. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kestävä kehitys ja kestävä elämäntapa juurtuvat osaksi koulun toimintakulttuuria.

Kohtaamisia -hanke liittyi läheisesti kansainvälisen ENSI-verkoston hankkeeseen SUPPORT – Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow, joka painottaa koulujen ja ympäröivän yhteiskunnan toimijoiden yhteistyön merkitystä kestävän kehityksen kasvatuksessa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.


Elämän vesi - veden kiertokulku -hankkeen julkaisuina valmistuivat työkortit ja kalvokansio. Materiaalit jaettiin painotuotteina Uudenmaan alueen yläasteille ja lukioille. Materiaaleja saa vapaasti kopioida opetuskäyttöön.


Lintulahdet Life oli Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten alueella toiminut nelivuotinen hanke (2003-2007), jossa kunnostettiin ja hoidettiin yhteensä 12 arvokasta lintuvesialuetta. Espoosta mukana oli Laajalahden luonnonsuojelualue. Hankkeen tarkoituksena oli edistää alueiden luonnonarvoja ja linnustollista merkitystä ja siinä kehitettiin uusia tapoja ja menetelmiä, jotka innostivat tutustumaan ja perehtymään kosteikkoluontoon. Kosteikkokortit ja niihin liittyvä opettajan materiaali jaettiin hankekohteiden lähialueilla oleville kouluille. Kortit ovat vapaasti tulostettavissa opetuskäyttöön. Ne sopivat hyvin esimerkiksi ravintoketjujen ja ravintoverkon opettamiseen.

Julkaistu 4.1.2012 klo 11.10 , päivitetty 10.8.2016 klo 12.12